3

Arbetslösheten

I snitt var 399 000 personer (20–64 år) arbetslösa år 2021. Det motsvarar 7,8 procent av arbetskraften. Av de som var anmälda på Arbetsförmedlingen var det en stor andel, 45 procent, som hade varit arbetslösa längre än ett år. Många har också en så kallad svag konkurrensförmåga vilket är en förklaring till att de har svårt att få ett jobb. En stor del av dem saknar utbildning, de med kort utbildning är i högre grad arbetslösa och deras tid i arbetslöshet är längre.

3.1 » Från låg till relativt hög arbetslöshet

För 30 år sedan, 1991, var arbetslösheten 3,3 procent och då hade den ändå ökat ganska mycket – från 1,9 procent 1990. Sen fortsatte den att stiga under 90-talskrisen och var mycket hög under stora delar av decenniet, 1997 var den som högst med 10,4 procent. Lågkonjunkturen i början på 00-talet och finanskrisen 2008/09 syns också tydligt i arbetslöshetsstatistiken. Därefter sjönk arbetslösheten och nästa puckel kom i samband med pandemin 2020, men redan året innan såg man en konjunkturavmattning och att arbetslösheten började öka. Under 2021 planade arbetslösheten ut. Det finns olika typer av arbetslöshet, Coronakrisen skapade konjunkturarbetslöshet – efterfrågan på varor och tjänster sjönk och företagen fick minska sin personalstyrka. Friktionsarbetslöshet är en annan typ, som är kortsiktig och beror på matchningsproblem, och så finns strukturarbetslöshet som är mer långvarig och som beror på obalans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft.

Arbetslöshet, samtliga 20–64 år (andel)

Not: Tidsseriebrott 2005

3.2 » Arbetsmarknaden återhämtade sig

I snitt var 399 000 personer arbetslösa 2021, vilket är 7,8 procent av arbetskraften 20-64 år. Antalet arbetslösa kvinnor var 192 000, 7,9 procent, och antalet arbetslösa män 208 000, 7,7 procent.  Mellan 2019 och 2020 ökade antalet kraftigt men har sen planat ut i takt med att arbetsmarknaden hämtade sig under 2021. I januari 2021 var det 8,8 procents arbetslöshet och i januari 2022 hade den sjunkit till 7,4 procent.  Av de 399 000 arbetslösa var 67 000 akademiker – 3,5 procent av det totala antalet akademiker i arbetskraften. Bland akademikerna hade männen högre arbetslöshet än kvinnorna, 3,8 procent jämfört med 3,4 procent.

Arbetslöshet (antal)

Samtliga

Kvinnor

Män

Akademiker
(totalt antal arbetslösa)

3.3 » Explosion av varsel under pandemin

Arbetsgivare är skyldiga att meddela Arbetsförmedlingen när minst 5 av deras medarbetare i ett län riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist. Pandemin skakade om ekonomin rejält och varslen ökade explosionsartat – med 137 procent under 2020. Men alla 123 500 som varslades blev inte uppsagda, i 59 procent av fallen ledde varslet till att anställningen avslutades. Det är inte heller alla som sägs upp som blir arbetslösa. Krisåret 2009 varslades 104 000 personer och av dem var det 59 procent som blev arbetslösa någon gång inom 9 månader. Uppföljningen av 2020 års varsel visar inte fullt så höga nivåer, där låg andelen som blev arbetslösa på 52 procent.

Andel som varslade någon gång blivit arbetslösa inom 9 månader efter varslet, 2021 41% – uppföljningen för 2021 endast fram till och med mars 2021

3.4 » Arbetslösheten i Europa

Mellan tredje kvartalet 2019 och 2020 ökade arbetslösheten i EU från 6,6 till 7,7 procent, och 2021 var nivån tillbaka och låg på 6,7 procent. Precis som tidigare ser arbetslösheten väldigt olika ut i Europa – mellan Spanien som hade den högsta arbetslösheten och Tjeckien som hade den lägsta skiljer det nästan 12 procentenheter. Sverige ligger högt upp i listan, men en stor skillnad jämfört med de länder som har högre arbetslöshet är att det i de länderna är stor skillnad mellan andelen arbetslösa kvinnor och män. I till exempel Grekland skiljer det nästan 8 procentenheter mellan könen och där är också kvinnors arbetskraftsdeltagande väldigt lågt, 65 procent av kvinnorna deltar i arbetskraften vilket kan jämföras med Sveriges 85 procent (3:e kvartalet 2021).

3.5 » Högst arbetslöshet i Gävleborg

2021 var det i snitt 7,8 procents arbetslöshet i Sverige och den varierade stort inom landet. Den högsta arbetslösheten hade Gävleborgs län med 11,0 procent och jämfört med Norrbotten, som hade lägst, skiljde det 6,7 procentenheter. Gävleborgs höga arbetslöshet har enligt Arbetsförmedlingen flera orsaker. Näringsstrukturen i Gävleborg består av en relativt stor industri och liten privat tjänstesektor och under finanskrisen 2008 drabbades industrin hårt vilket ledde till många nya arbetslösa. I dag går många av industriföretagen bra men de driver inte en sysselsättningsutveckling. Gävleborg har också relativt låg andel ingångsjobb och låg utbildningsnivå i kombination med en relativt stor andel nyanlända. Norrbottens län har haft högkonjunktur trots krisen, till exempel har gruvnäringen gått bra och det finns en större efterfrågan på arbetskraft. Bland kvinnorna var arbetslösheten högst i Gävleborgs län och lägst i Norrbottens län, och andelen arbetslösa män var högst i Örebro län och lägst i Jönköpings län.

Stor skillnad mellan storstäderna.

Skillnaden i arbetslöshet är också stor mellan de tre storstadskommunerna. Enligt Arbetsförmedlingen ökade arbetslösheten i alla län under 2020 men den största procentuella ökningen skedde i storstadsregionerna kring Stockholm och Göteborg. Enligt SCB:s statistik hade Malmö en arbetslöshet på 11,7 procent 2021, Göteborg 9,4 procent och Stockholm 6,7 procent. Störst skillnad i arbetslösheten för kvinnor var det mellan Stockholm och Malmö.

Arbetslöshet i storstadskommunerna

3.6 » Arbetslöshet varierar med ålder

Precis som sysselsättningsgraden skiljer sig beroende på ålder och kön så gäller det också arbetslösheten. Kvinnorna har en något högre arbetslöshet än männen i åldern 25-54 år och bland de äldre och de yngsta är det männen som är arbetslösa i högre grad. Att ungdomarna 15-24 år generellt har en betydligt högre arbetslöshet beror bland annat på att en stor del, 58 procent, är heltidsstuderande men anger att de söker jobb, och då räknas de som arbetslösa.

3.7 » Kort utbildning – hög arbetslöshet

För kort utbildning är en av de största orsakerna till arbetslöshet, och att komma till rätta med det är en av de viktigaste nycklarna för att minska arbetslösheten. Bland dem med förgymnasial utbildning var arbetslösheten 28,4 procent år 2021, vilket är mer än 8 gånger högre än för dem med minst 3 års eftergymnasial utbildning. Samtidigt som arbetslösheten är hög finns det lediga jobb men de som är arbetslösa har inte den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar, det som man brukar prata om som en missmatch. De med utbildning är också koncentrerade till vissa områden. Ungefär tre av tio i befolkningen 25-64 år är högutbildade och de bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. I till exempel nio av Stockholms kommuner har en tredjedel eller mer minst treårig eftergymnasial utbildning.

Arbetslöshet per utbildningsnivå

Förgymnasial utbildning

 

Gymnasial utbildning

 

Eftergymnasial utbildning mindre än 3 år

 

Eftergymnasial utbildning mer än 3 år

 

3.8 » Var tredje saknar gymnasieutbildning

Sverige har en tudelad arbetsmarknad – det finns grupper med svagare ställning och grupper som har starkare utgångsläge. Ett sådant utgångsläge som har stor betydelse för chanserna att få jobb är utbildning. De som saknar gymnasieutbildning är överrepresenterade bland de arbetslösa, och när det vände efter pandemin var det framför allt personer med minst gymnasial utbildning som fick jobb. En fullföljd gymnasieutbildning är enligt Arbetsförmedlingen den enskilt viktigaste faktorn för att etablera sig på svensk arbetsmarknad. 2021 var det 138 000, 34 procent, av alla inskrivna arbetslösa (16-64 år) på Arbetsförmedlingen som saknade gymnasieutbildning, och 55 procent av dem hade kortare än 9 (10)-årig grundskola.

Antal med förgymnasial utbildning
Därav andel (%) med kortare än 9-årig grundskola

3.9 » Många var arbetslösa kort tid

2021 var i snitt 636 000 inskrivna på Arbetsförmedlingen, en minskning med 28 000 jämfört med 2020. I början av sin arbetslöshet ingår man oftast i gruppen Öppet arbetslösa och eftersom det var många nya arbetslösa i början på pandemin var det den gruppen som ökade mest. Det var också den gruppen som minskade när arbetsmarknaden tog fart igen, från 38 till 31 procent av de inskrivna, vilket visar att många var arbetslösa en kort period. Samtidigt har andelen i program ökat, från 28 till 33 procent, och det visar i sin tur att fler behöver mer hjälp och insatser, och att fler är arbetslösa längre tider. Och här är också en del av tudelningen – den mellan dem som är arbetslösa kort tid och dem som fastnar i långtidsarbetslöshet.

Öppet arbetslösa – 198 000 (31,1 %)

I program med aktivitetsstöd – 211 000 (33,2 %)

Arbete utan stöd – 82 000 (12,9 %)

Arbete med stöd – 81 000 (12,7 %)

Övriga inskrivna – 39 000 (6,1 %)

Nystartsjobb – 25 000 (3,9 %)

Totalt: 636 000

3.10 » Minskad arbetslöshet i alla län

För att räknas som arbetslös i Arbetsförmedlingens statistik krävs att man antingen är öppet arbetslös eller deltar i program med aktivitetsstöd. 2021 var det i snitt 409 000 personer (16-64 år) som var arbetslösa, vilket är en minskning med 28 000 personer jämfört med 2020. Under 2020 ökade antalet med 88 000 så under 2021 skedde en kraftig återhämtning, och andelen inskrivna minskade från 8,5 till 7,9 procent.

Högst andel inskrivna hade Södermanlands län med 10,4 procent och lägst hade Västerbottens län med 5,7 procent. Arbetslösheten minskade i samtliga län och mest minskade den i Blekinge och Jämtlands län med 1,0 procentenheter och minsta förändringen var i Uppsala län där den minskade med 0,2 procentenheter.

Man kan diskutera hur relevant det är att redovisa arbetslösheten per län eftersom det kan vara stor skillnad om man jämför kommunerna, i till exempel Skåne hade Lomma lägst arbetslöshet med 3,6 procent medan Malmö hade en arbetslöshet på 14,4 procent. Malmö var också den kommun som hade den högsta arbetslösheten i hela Sverige och den lägsta arbetslösheten hade ö-kommunerna Tjörn och Öckerö med 3,4 procent.

Arbetslöshet per län och kommuner

De fem kommuner som hade högst arbetslöshet 2021

De fem kommuner som hade lägst arbetslöshet 2021

3.11 » Allt fler har svag konkurrensförmåga

Många arbetslösa har en svag position på arbetsmarknaden. De har betydligt svårare att komma i sysselsättning jämfört med andra på arbetsmarknaden och de utgör majoriteten av de långtidsarbetslösa. De som enligt Arbetsförmedlingen har en svag konkurrensförmåga är de som

  • har högst förgymnasial utbildning
  • är födda utanför Europa
  • har funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
  • är äldre, 55–64 år

Av de i snitt 409 000 arbetslösa (16–64 år) som var inskrivna påArbetsförmedlingen 2021 var det 294 000, 72 procent, som hade svag konkurrensförmåga och det är en ökning med tre procentenheter sedan 2020. Ungefär 7 av 10 ingick därmed i en eller flera av de ovanstående kategorierna och 3 av 10 hade en starkare ställning som arbetssökande. De fyra grupperna innehåller dubbelräkningar av individer eftersom en och samma individ kan ingå i flera delgrupper. 2021 var det 2 000 som ingick i alla fyra grupper. Antalet som ingick i tre grupper var 20 000, två grupper 113 000 och en grupp 158 000. Den vanligaste kombinationen var utomeuropeiskt född med högst förgymnasial utbildning. Chansen för de med svag konkurrensförmåga att få ett jobb är mindre än för andra arbetslösa och under pandemin har de som redan hade en svag position fått det ännu svårare i konkurrensen om jobben. Och risken för att tiden i arbetslöshet blir lång är större, nästan 9 av 10 av de som varit arbetslösa längre än 2 år tillhör en eller flera grupper med sämre konkurrensförmåga.

Arbetslösa med svag konkurrensförmåga

Not: En person kan ingå i flera grupper.

3.12 » 7 av 10 har svag konkurrensförmåga

Den senaste tioårsperioden har antalet arbetslösa (16-64 år) med svag konkurrensförmåga ökat med 34 procent, från 219 000 till 294 000. Mellan 2020 och 2021 minskade antalet arbetslösa med drygt 9 000, men som andel av alla arbetslösa ökade grupperna med svag konkurrensförmåga till 72 procent. Att andelen med svag konkurrensförmåga minskade under 2020 berodde på att de som blev arbetslösa på grund av pandemin i större utsträckning hade en starkare ställning på arbetsmarknaden. När ekonomin och arbetsmarknaden hämtade sig, var det framför allt bland dem med starkare konkurrensförmåga som arbetslösheten minskade – det var de som fick jobb eller gick till utbildning.  Enligt Arbetsförmedlingen är det, oavsett konjunkturläge, i allmänhet personer med kortare arbetslöshetstider som har starkast konkurrenskraft och lättast att få arbete.

Antal och andel med svag konkurrensförmåga

Antal med svag konkurrensförmåga
Antal övriga

3.13 » Längre tid att komma tillbaka

Pandemiåret 2020 ökade antalet arbetslösa i alla grupper med svag konkurrensförmåga. Störst var i ökningen i gruppen Äldre, 55-64 år, den ökade med 23 procent mellan 2019 och 2020 och det är den enda gruppen som har fortsatt att öka under 2021. De övriga grupperna har alla minskat men för grupperna med högst förgymnasial utbildning och utomeuropeiskt födda är nivåerna inte tillbaka på de nivåer som var innan pandemin. Tidigare kriser har visat att det behövs en längre tid med god konjunktur för att arbetslösheten ska minska i grupperna med svag konkurrensförmåga.

Grupper med svag konkurrensförmåga

Högst förgymnasial utbildning
Utomeuropeiskt födda
Funktionsnedsättning
55-64 år

3.14 » Rekordhög långtidsarbetslöshet

Antalet långtidsarbetslösa ökade redan innan pandemin och den försämrade arbetsmarknaden under pandemin har gjort att problemet med långtidsarbetslösheten har blivit värre. Dels har de som var arbetslösa redan innan pandemin fått det tuffare att komma tillbaka till arbetsmarknaden, dels har nya grupper hamnat i arbetslöshet längre tider. I inledningen av pandemin, mars 2020, var 154 000 personer  (16-64 år) långtidsarbetslösa (längre än 12 månader) och sedan ökade det till rekordnivåer, i maj 2021 var det som högst – 189 000 personer och sen har det minskat långsamt.
I snitt var det 66 procent som hade varit arbetslösa i mer än ett halvår, 45 procent i mer än 1 år och 23 procent i mer än 2 år.

Arbetsförmedlingen befarar att långtidsarbetslösheten kommer att bita sig fast på höga nivåer och att pandemin därmed kan få bestående effekter. Den pågående strukturomvandlingen, där enklare jobb försvinner, påverkar också utsikterna för dem som står långt från arbetsmarknaden eftersom många inte har den kompetens som krävs.

 

Långtidsarbetslösa inskrivna på Arbetsförmedlingen

Not: Antal arbetslösa i december 2021.

3.15 » Genomsnittlig arbetslöshetstid – 40 veckor

Enligt statistik från SCB var den genomsnittliga arbetslöshetstiden 40 veckor 2021 och männen var arbetslösa i snitt 5 veckor längre än kvinnorna. Bland de äldre var arbetslösheten hela 64 veckor. De äldre arbetslösa (55+) som är inskrivna på Arbetsförmedlingen räknas också till dem med svag konkurrensförmåga. Att äldre har det tuffare kan bland annat bero på att de inte har den kompetens som efterfrågas men det kan också handla om åldersdiskriminering. Ungdomarna var i snitt arbetslösa i 11 veckor. Ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning löper enligt Arbetsförmedlingen ofta en högre risk att bli långtidsarbetslösa på grund av de utbildningskrav som finns på arbetsmarknaden.

Arbetslöshetens längd per ålder (genomsnittligt antal veckor)

3.16 » Kortutbildade är arbetslösa längre

Långtidsarbetslösheten har ökat i alla grupper under pandemin. Av de arbetslösa som har endast förgymnasial utbildning var 55 procent långtidsarbetslösa (längre än 6 månader) 2021. För dem som har en minst 3-årig eftergymnasial utbildning är andelen 43 procent. Långtidsarbetslösheten är högst bland arbetslösa kvinnor med förgymnasial utbildning och lägst bland arbetslösa kvinnor med en kortare eftergymnasial utbildning. De gymnasieutbildade har alltså både lägre och kortare arbetslöshet. Och i och med att de med kort utbildning hade en ansträngd situation på arbetsmarknaden redan innan pandemin kommer deras situation att bli ännu tuffare. Arbetsförmedlingen har också konstaterat att långtidsarbetslösheten har permanentats på en hög nivå efter finanskrisen 2008.

Långtidsarbetslöshet per utbildningsnivå (andel)

3.17 » Större oro för arbetslöshet

I SCB:s senaste undersökning av levnadsförhållanden från 2020 svarade 15 procent av befolkningen 16–74 år ja på frågan ”Är du orolig för att du ska bli arbetslös?”. Det är en ökning jämfört 2016/17, då det var 11 procent. Under finanskrisåren 2008/09 var det en ännu högre andel som kände oro. Bland dem som hade en förgymnasial utbildning var det under 2020 mer än dubbelt så hög andel oroliga än bland dem som hade en längre eftergymnasial utbildning. Jämför man anställda och företagare så var 15 procent av de anställda och 13 procent av företagarna oroliga för att bli arbetslösa och det var framför allt bland företagarna som andelen ökade under pandemiåret. De som hade ett arbetaryrke var mer oroliga än tjänstemän – 19 procent jämfört med 11. Och det är tydligt att disponibel inkomst spelar stor roll för om man är orolig för arbetslöshet eller inte – nästan 3 av 10 av dem med lägsta inkomsterna kände oro, jämfört med knappt 1 av 10 bland dem med de högsta inkomsterna. När man är arbetslös är oron för ekonomin betydligt vanligare. I hela befolkningen 16–74 år var det 21 procent som oroade sig för hushållets ekonomi medan det bland dem som var arbetslösa var 59 procent som var oroliga. Och den andelen har ökat mellan undersökningarna 2016/17 och 2020, med 3 procentenheter för hela befolkningen och med 10 procentenheter för de arbetslösa. Undersökningen av levnadsförhållanden visade också att arbetslösa kände sig mer ensamma än andra. 19 procent av de arbetslösa hade känt sig ensamma hela tiden eller för det mesta under de senaste 4 veckorna och 10 procent hade känt sig ensamma hela tiden. Bland dem som hade ett arbete var motsvarande andelar 3 och 1 procent. Hälften av de arbetslösa, 49 procent, hade besvär av ängslan, oro eller ångest, vilket är nästan dubbelt så hög andel som för dem med ett arbete, bland dem var det 25 procent som hade den typen av besvär.

Oro för arbetslöshet (16-74 år, andel)