Akademikernas a-kassa presenterar

Arbetslöshets­­rapporten

2020

%

av befolkningen var sysselsatta

%

ingick inte i arbetskraften

%

av akademikerna var sysselsatta

%

av arbetskraften var arbetslös

%

har av de arbetslösa har svag konkurrensförmåga

ungdomar varken arbetade eller studerade

%

av arbetskraften var inte med i någon a-kassa

%

av dem med försörjningsstöd fick det på grund av arbetslöshet

%

av kvinnorna arbetade deltid

Om Arbetslöshets­rapporten

Arbetslöshetsrapporten 2020 innehåller en fullständig överblick av sysselsättningen och arbetslösheten i Sverige. Här redovisas och åskådliggörs statistik från bland andra SCB och Arbetsförmedlingen, och det finns också några intressanta nedslag i statistiken för Europa.

Bra att veta när du läser statistiken

Arbetskraften består av de personer i arbetsför ålder som vill och kan arbeta. Vi har valt att fokusera på personer mellan 20 och 64 år om inget annat anges. I EU har man bestämt att den officiella statistiken ska utgå ifrån åldersspannet 15-74 år när det gäller arbetskraften. Vi tycker inte att den åldersindelningen fullt ut speglar dem som arbetar i Sverige, med tanke på skol- och pensionsålder.

Statistiken visar hur det såg ut 2019, om något annat år har använts framgår det av texten.

Vi har brutit siffrorna på kvinnor, män och ålder eftersom det är de uppgifter som finns tillgängliga. När vi använder begreppet akademiker avses personer 20-64 år med minst 3 års eftergymnasial utbildning.

SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) är en urvalsundersökning som bygger på telefonintervjuer. Övriga statistikkällor i denna rapport är registerbaserade. AKU ligger också till grund för statistiken till Eurostat.

Läs mer om statistiken