2

Rätt ersättning till rätt personer

A-kassorna och den ersättning som de betalar ut är en viktig del i det svenska trygghets- och välfärdssystemet och den har liksom många andra av systemen uppmärksammats i de senaste årens fokus på felaktiga utbetalningar. I de allra flesta fall blir det rätt – rätt personer får rätt ersättning och a-kassorna gör jämförelsevis få felaktiga utbetalningar. I arbetslöshetsförsäkringen finns det flera kontrolltillfällen men man får inte heller glömma vikten av tillit.

6.1 » Arbetslöshetsförsäkringen är en hybrid

Det svenska välfärdssystemet består av flera olika system, det gemensamma för dem är att de är viktiga och har stor betydelse för många människor. Välfärdssystemen är offentligt finansierade via skatter och avgifter och eftersom arbetslöshets försäkringen finansieras dels av medlemsavgifter, dels av en speciell del av arbets-givaravgiften, den så kallade arbetsmarknadsavgiften, är den därför inte en renodlad del av välfärdssystemen. Dess utom är a-kassorna inte myndigheter utan fristående föreningar som har fått myndighetsutövande upp drag, och det regleras i lag. A-kassornas administration finansieras helt av medlemsavgifter.

6.2 » Felaktiga utbetalningar på agendan

Att rätt person ska få rätt ersättning, och att det ska bli rätt från början, är utgångspunkten för all myndighetsutövning. Det är viktigt för legitimiteten att göra kontroller men det är också viktigt att påminna sig om vad man vill uppnå med ett system – till exempel att man vill ge medborgarna ekonomisk trygghet. De flesta människor vill göra, och gör, rätt. I en liten del av fallen blir det fel och för att syftet med systemen ska uppnås måste det finnas en balans mellan tillit och kontroll.

Intresset och uppmärksamheten kring felaktiga utbetalningar och fusk i välfärdssystemen har ökat för varje år, och i de sammanhang, till exempel utredningar och i den politiska debatten, där detta berörs så ingår förstås också a-kassan. Jämför man med andra stora ersättningsslag så har arbetslöshets försäkringen och a-kassorna en mindre andel felaktiga utbetalningar, vilket delvis kan bero på att ersättningen är individuell (företag kan inte få), att vissa villkor måste vara uppfyllda och aktuella, och att flera kontinuerliga kontroller görs under tiden man får ersättning.

6.3 » Villkor för a-kassa

Det finns flera villkor som måste uppfyllas för att man ska få a-kassa.

Grundvillkor
För att räknas som arbetslös ska man uppfylla följande:
1. Vara inskriven på arbetsförmedlingen.
2. Söka arbete aktivt.
3. Vilja och kunna ta arbete minst 17 timmar per vecka.
4. Vara beredd att ta alla lämpliga arbeten.
5. Befinna sig i Sverige.

Arbetsvillkor
För att få kvalificera sig för arbetslöshetsersättning och få utbetalning när man är arbetslös måste man uppfylla ett arbetsvillkor, som innebär att man ska ha arbetat minst 6 månader, minst 60 timmar per kalender månad, i första hand de senaste 12 månaderna.

Uppfyller man grundvillkor och arbetsvillkor kan man få det så kallade grund beloppet, max 510 kronor per ersättningsdag.

Medlemsvillkor för att få inkomstrelaterad ersättning
För att kvalificera sig för inkomstrelaterad ersättning måste man också ha varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader.

6.4 » Både aktivitetsrapport och tidrapport krävs för utbetalningar

Under tiden som man är arbetslös och får a-kassa måste man regelbundet rapportera aktiviteter och tid, dels till Arbetsförmedlingen, dels till a-kassan. Att man söker arbete aktivt och gör det man kan för att komma närmare en ny sysselsättning redovisar man genom att en gång i månaden lämna in en aktivitets rapport till Arbetsförmedlingen. För att få ersättning måste man också fylla i tidrapporter till a-kassan, de behövs för att fastställa hur många arbetslösa timmar den arbetslöse ska få ersättning för, när man räknat bort eventuell tid för när man till exempel varit sjuk eller vårdat barn.

6.5 » Omfattningen av felaktiga utbetalningar

Andelen uppskattade felaktiga utbetalningar varierar mellan olika ersättningssystem. Felaktiga utbetalningar från ett fåtal ersättningssystem upp-skattas stå för en relativt stor del av de samlade felaktiga utbetalningarna. Delegationen för korrekta utbetalningar (SOU 2019:59) har under sökt omfattningen av de felaktiga utbetalningarna. Enligt utredningen står systemen för sjuk ersättning, sjukpenning, assistans ersättning, tillfällig föräldra-penning, lönebidrag och nystartsjobb för nästan hälften av de upp skattade felaktiga utbetalningarna, samtidigt som dess utgifter uppgår till knappt 19 procent av de totala utgifterna. En del av de ersättningar som har högst andel felaktiga utbetalningar betalas ut till företag, inte till individer och kan vara en del i ett ofta systematiskt utförande av kriminella handlingar.

Här kan också finnas anledning att lyfta att pengar som betalats ut felaktigt till viss del återbetalas av den som fått för mycket och att de därmed kommer in i systemet igen. Till exempel får Akademikernas a-kassa tillbaka nästan alla pengar som betalats ut för mycket – det finns en hög återbetalningsvilja hos medlemmarna.

Andel arbetslösa (öppet och i program) som är medlemmar i en a-kassa (per län)

 

Felaktiga utbetalningar

 

[Miljoner kronor/ Andel av utgifterna]

6.6 » De flesta felen görs av Arbetsförmedlingen och den sökande

Utbetalningarna av arbetslöshetsersättning uppgick 2018 till 12,8 miljarder kronor, ungefär en halv miljard av dessa (3,9 procent) betalades ut felaktigt. De flesta av felen berodde på bristande handläggning hos Arbetsförmedlingen, som är ansvarig för att kontroll funktionen ska fungera, eller på grund av felaktiga uppgifter från sökande. Av de fel som var orsakade av den sökande bedömdes cirka hälften vara misstänkt avsiktliga. Ungefär en femtedel av felen berodde på bristande handläggning hos arbetslöshetskassorna.

6.7 » Få fel och små belopp

Enligt den omfattningsstudie som IAF gjorde till KUT-delegationen, av arbetslöshetskassornas handläggning, gör a-kassorna förhållandevis få fel och de brister som förekommer rör oftast små belopp. IAF uppskattade att de felaktiga utbetalningarna på grund av hanteringen hos arbetslöshets kassorna uppgick till mellan 38 och 154 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,3 till 1,3 procent av utbetald ersättning. Ungefär en tredjedel av detta belopp var fall där det utbetalats för lite ersättning. Omfattningsstudien gjordes 2018 och avsåg utgifterna för 2017.

6.8 » Sveriges a-kassors stickprov – 99,9 procent rätt

Även a-kassorna gör kontroller för att upptäcka felaktiga utbetalningar och bland annat har de ett elektroniskt informationsutbyte med Försäkrings-kassan, CSN och Pensionsmyndigheten för att motverka att dubbla ersättningar betalas ut till arbetslösa. Sveriges a-kassor gör årliga stick provs -under sökningar för att mäta effekten av informationsutbytet. Den senaste undersökningen gjordes 2019 och avsåg vecka 48 år 2018 och enligt den uppskattade Sveriges a-kassor att a-kassorna betalade ut 14,1 miljoner kronor felaktigt under 2018. Det motsvarar 0,11 procent av de totalt 12,8 miljarder kronor som a-kassorna betalade ut under året.