2

Syssel­sättningen

2021 hade 4,7 miljoner av de som var 20–64 år ett jobb. Det motsvarar en sysselsättningsgrad på 80,7 procent. Efter pandemiåret 2020, som var ett tufft år för många, återhämtade sig arbetsmarknaden under 2021 och sysselsättningen steg. Av de som arbetade var 9 av 10 anställda, på hel- eller deltid, och 1 av 10 var företagare.

2.1 » Mer än var tredje sysselsatt är akademiker

Hur många som arbetar har stor betydelse för ett lands ekonomi och välfärd. 2021 var det 4 727 000 av 20-64-åringarna som var sysselsatta och på 10 år har det blivit cirka 400 000 fler sysselsatta, en ökning med 9 procent. Antalet sysselsatta akademiker har ökat än mer, från 1,1 till 1,8 miljoner, vilket är hela 58 procent fler. Andelen av arbetskraften som har en minst 3 års eftergymnasial utbildning är nu uppe i 37 procent.

Antal sysselsatta

Totalt

Akademiker

2.2 » Sysselsättningsgraden ökar

2021 var sysselsättningsgraden i genomsnitt 80,7 procent och under året gick den från 78,2 i januari 2021 till 80,2 i januari 2022. Bland akademikerna var den i snitt 90,5 procent 2021. Arbetsförmedlingens prognos är att sysselsättningsgraden kommer att fortsätta öka under 2022 och 2023 och i deras undersökning bland arbetsgivare är anställningsplanerna rekordstora, men samtidigt ser man att fler arbetsgivare kommer uppleva en ökad brist på arbetskraft med efterfrågade kompetenser.

Sysselsättningsgrad

Totalt

Akademiker

2.3 » Stora regionala skillnader

Sysselsättningens storlek varierar i landet och 2021 skiljde det ungefär 9 procentenheter mellan Hallands län som hade den högsta sysselsättningsgraden, 85,5 procent, och Västmanlands län som hade den lägsta med 76,3 procent. Och på lokal nivå är skillnaderna större än så. Mellan storstadskommunerna var det stor skillnad, till exempel hade kvinnorna i Stockholm år 2021 nästan 12 procentenheters högre sysselsättning än kvinnorna i Malmö. Jämför man alla 290 kommuner och andelen förvärvsarbetande 2020 så var spridningen stor – mellan Habo kommun i Jönköpings län som hade den högsta andelen förvärvsarbetande och Eda kommun i Värmlands län som hade den lägsta, skiljde det knappt 23 procentenheter. På länsnivå var sysselsättningsgraden bland kvinnor högst i Hallands län och lägst i Gävleborgs län och bland männen var den högst i Jönköpings län och lägst i Gotlands län.

Sysselsättningsgrad per län

Sysselsättning per storstadskommun

De 5 kommuner som hade högst sysselsättning 2020 *

De 5 kommuner som hade lägst sysselsättning 2020 *

* Andel förvärvsarbetande 2020, registerbaserat

2.4 » Sverige har tappat förstaplatsen

 

Sverige har en hög sysselsättning jämfört med andra länder i Europa, och en hög sysselsättningsgrad är viktigt utifrån många aspekter och bidrar i högsta grad till välfärden. För individen innebär en sysselsättning bland annat att man har ett socialt sammanhang – ett jobb att gå till, det har betydelse för hälsan och för ekonomin – både den individuella och samhällets. Eftersom vi blir fler äldre krävs det också att fler arbetar för att kunna upprätthålla välfärden.

Eurostat, som ansvarar för EU:s officiella statistik, har ändrat sin beräkningsmetod för att harmonisera och förbättra jämförbarheten och sedan dess har Sverige tappat förstaplatsen i sysselsättningsligan.  I åldersgruppen 20-64 år hade Sverige istället den näst högsta sysselsättningsgraden i EU tredje kvartalet 2021, Nederländerna har tagit över ledningen. Mellan den högsta sysselsättningsgraden och den lägsta, som Italien och Grekland hade skiljer det mycket – nästan 20 procentenheter. I länder med låg sysselsättning är det också ofta stor skillnad mellan kvinnors och mäns arbetskraftsdeltagande. En annan faktor som gör att Sverige har en hög sysselsättningsgrad är att vi är det land i EU som har högst andel äldre, 55 +, som jobbar.

2.5 » Männen har högre sysselsättningsgrad

 

Drygt 80 procent av Sveriges befolkning är sysselsatt och för 2021 innebar det att 2 234 000 kvinnor och 2 493 000 män hade ett (eller flera) jobb. Kvinnornas sysselsättningsgrad var 78,0 procent och männens 83,3, och i alla åldersgrupper utom en, den yngsta, hade männen större andel sysselsatta än kvinnorna. Att kvinnor har en lägre sysselsättningsgrad beror bland annat på att de i högre grad än männen är hemarbetande, sjuka och studerar på heltid och det är också intressant att se att det är i åldersgruppen 35-44 som det är störst skillnad mellan könen – den ålder då många är mitt i karriär och familjeliv. Och att det är högre andel unga kvinnor än unga män som jobbar indikerar att det är vanligare att kvinnorna jobbar extra vid sidan om studierna.

Sysselsättningsgrad per kön och ålder

Kvinnor

Män

2.6 » Kort utbildning – låg sysselsättning

Att utbildning är en vattendelare på arbetsmarknaden är tydligt när man jämför sysselsättningsgrad per utbildningsnivå – skillnaderna är stora. Bland dem som har endast förgymnasial utbildning var det 53 procent som var sysselsatta 2021. Betydelsen av att ha en gymnasieutbildning är tydlig, med den ökar sysselsättningsgraden till 80 procent. Akademikerna hade den starkaste förankringen på arbetsmarknaden med en sysselsättningsgrad på 91 procent. Arbetsförmedlingens bedömning är att de kortutbildades situation på arbetsmarknaden kommer fortsätta var svår framöver.

2.7 » Finans – största näringsgrenen

 

Finansiell verksamhet och företagstjänster är den näringsgren som sysselsätter flest personer, närmare 850 000 eller 18 procent av alla sysselsatta. Och bland de olika näringsgrenarna är det tydligt att en stor andel av de sysselsatta jobbar i tjänstesektorn, vilket är resultatet av den strukturomvandling som Sverige har sett över en lång tid – att tjänstesektorn blir allt större än industrin. 2020 var Information och kommunikation den näringsgren som hade ökat mest, 56 procent på 10 år.  I sektorn Vård och omsorg dominerar kvinnorna med 76 procent och i Byggverksamhet är männen flest, 90 procent. Den näringsgren som har ungefär lika stor andel mellan könen är Hotell och restaurang, där är 51 procent av de anställda män och 49 procent kvinnor.

2.8 » Deltidsarbete dubbelt så vanligt för kvinnor

En heltidstjänst innebär normalt 40 timmars arbetsvecka, en del kan också ha avtalat om något färre timmar men att tjänsten fortfarande är inom ramen för vad som anses vara heltid.
2021 var den genomsnittliga veckoarbetstiden 39,3 timmar och bland alla sysselsatta 20-64 år var det 84 procent som arbetade heltid, det vill säga 35 timmar eller mer. Deltidsarbete är mer än dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män, 22 procent av de sysselsatta kvinnorna och 10 procent av männen jobbar deltid, max 34 timmar i veckan. De som hade en längre utbildning arbetade i lägre utsträckning deltid, vilket bland annat kanske kan bero på att de oftare kan anpassa sin arbetstid och utföra arbetet till exempel hemifrån eller från annan plats än arbetsplatsen.

2.9 » Mer deltidsarbete hos kvinnor i alla åldrar

Hur mycket man arbetar ser olika ut genom livet men något som ser lika ut i alla åldersgrupper är att kvinnorna arbetar betydligt mer deltid än männen. Och den tid som man jobbar mindre eller kanske inte alls, många gånger på grund av barn och familj, får bland annat konsekvenser för den pension som man ska få när man slutar arbeta. Saco har i en undersökning visat att till exempel en privatanställd tjänsteman med en månadslön på 45 000 kronor som går ner i tid med 25 procent går miste om hela två tredjedelar av tjänstepensionen.

Deltidsarbete per kön och ålder

Kvinnor

Män

Som deltid räknas 1-34 timmar per vecka.

2.10 » Var fjärde deltidsarbetande vill arbeta heltid

Den vanligaste orsaken till att man arbetar deltid är att man inte fått ett heltidsarbete eller att den arbetsgivare som man arbetar hos bara erbjuder deltidstjänst, och det gäller i något högre grad för männen än för kvinnorna. En stor andel har också andra personliga skäl, till exempel att man vill arbeta deltid eller att man valt att bli pensionär på deltid. Att kvinnor tar större ansvar för barn och familj syns också tydligt – att kvinnor arbetar deltid för att de tar hand om barn är dubbelt så vanligt än att männen gör det. Det faktum att kvinnor är sjukskrivna i högre grad än män avspeglas också till viss del i deltidsstatistiken, dubbelt så hög andel kvinnor än män väljer att deltidsarbeta eftersom arbetet är fysiskt eller psykiskt krävande. Och man kan också i detta sammanhang reflektera över att så kallade kontaktyrken, så som vård, omsorg, skola och socialtjänst är exempel på kvinnodominerade yrkesområden.

2.11 » 9 av 10 är anställda

Av alla sysselsatta (20-64 år) är 91 procent anställda, resten är företagare. Och av de anställda har majoriteten, 87 procent, fast anställning. De anställda männen har i något högre grad än kvinnorna fasta anställningar, 89 procent jämfört med 86 procent. Bland akademikerna är det högre andel fast anställda, lägre andel tidsbegränsat anställda och också lägre andel företagare.

Anställda och företagare 

Fast anställda (79,5 %)

Tidsbegränsat anställda (11,6 %)

Företagare (8,8 %)

Akademiker

Fast anställda (84,7 %)

Tidsbegränsat anställda (9 %)

Företagare (6,3 %)

2.11.1 Fast anställda

Andelen fast anställda är högre bland kvinnor än bland män. 2021 var det, av alla sysselsatta 20-64 år, 81 procent av kvinnorna och 78 procent av männen som var fast anställda. Många tycker att fast anställning innebär trygghet, till exempel har Ungdomsbarometern gjort en undersökning som visar att 80 procent av 15-24-åringarna föredrar trygg anställning framför frilans och projektanställning.

2.11.2 Tidsbegränsat anställda

Tidsbegränsade anställningar är, kanske inte helt oväntat, vanligast bland ungdomar, vilket bland annat har sin förklaring i att de jobbar extra vid sidan om studierna. Sedan ökar andelen tidsbegränsat anställda efter att många gått i pension, vid 65-års ålder. Av alla anställda, 20-64 år hade 13 procent en tidsbegränsad anställning, 11 procent av männen och 14 procent av kvinnorna. 

2.11.3 Företagare

Män väljer i betydligt högre grad än kvinnor att ha företag – mer än dubbelt så hög andel av de sysselsatta männen är företagare, 12 procent jämfört med 5 procent av kvinnorna. Utifrån att pensionsåldern har höjts är det också intressant att många av de sysselsatta 65+ väljer att fortsätta jobba i sina egna företag.

2.12 » Det rör sig på arbetsmarknaden

Under ett år rör det sig mycket på arbetsmarknaden, många byter jobb och en del får nytt jobb efter en tid som arbetslös. För att mäta rörelsen på arbetsmarknaden undersöker SCB vilken arbetskraftstillhörighet de nyanställda under ett kvartal hade föregående kvartal. Fjärde kvartalet 2021 nyanställdes 337 000 personer, av dem var det 37 procent som kom direkt från ett annat jobb, 39 procent hade varit arbetslösa och 24 procent hade stått utanför arbetskraften.

 

Nyanställningar (15-74år)

2.13 » Viktigt med kontakter för att få jobb

För att få ett nytt jobb behövs ansträngning och ibland också lite tur. Ofta krävs det att man har kontakter – och den vanligaste vägen att hitta ett nytt jobb är via anhöriga, vänner och bekanta, fjärde kvartalet 2021 var det ungefär en fjärdedel som hitta sitt jobb där. Direkta kontakt mellan arbetsgivare och arbetssökande eller vice versa var det näst vanligaste.

 

Anhöriga/vänner/bekanta (24,2 %)

Arbetssökanden tog kontakt (14,1 %)

Arbetsgivaren tog kontakt (18,2 %)

Arbetsförmedlingen (14,1 %)

Annons (15,2 %)

Övriga kanaler (5,1 %)

Uppgift saknas (9,1 %)