2

Ersättning och a-kassa

Arbetslöshetsförsäkringen är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken, vilket inte minst blev tydligt under pandemin. Många människor blev varse vilken viktig ekonomisk trygghet det är att vara med i en a-kassa. 2021 var 3,9 miljoner medlemmar och totalt fick 313 000 arbetslöshetsersättning någon gång under året. Men långt ifrån alla arbetslösa har rätt till arbetslöshetsersättning, av de möjliga ersättningstagarna på Arbetsförmedlingen var det mer än hälften som inte fick a-kassa.

5.1 » En omställningsförsäkring

Arbetslöshetsförsäkringen är en omställnings-försäkring som ska ge ekonomiskt stöd under en begränsad tid när man är arbetslös mellan arbeten. Den som aldrig haft ett arbete, eller som haft arbete men som inte arbetat i den omfattning som krävs, omfattas inte av försäkringen. Arbetslöshetsförsäkringen ska göra det möjligt för den arbetslöse att under rimliga ekonomiska förhållanden, under en begränsad tid, söka en ny anställning där hans eller hennes kompetens kan nyttjas.

Arbetslöshetsersättningen ska trygga individens för-sörjning samtidigt som den ska innehålla incitament att hitta ett nytt jobb. En politisk avvägning är därför hur mycket och hur länge man ska kunna få ersättning för att den ska fungera som en omställnings försäkring. Omställningsprincipen omfattar både matchningskvaliteten (hur bra ett arbete motsvarar den sökandes kompetens) och matchnings effektiviteten (hur snabbt den sökande hittar ett nytt arbete). Lång och hög ersättning befaras leda till att det inte känns värt att söka jobb och att tiden i arbetslöshet blir onödigt lång. Kort och låg ersättning befaras i sin tur leda till att människor tar jobb som inte motsvarar deras kompetens och att de behöver annan ekonomisk hjälp utöver a-kassan. Nivån på arbetslöshetsersättningen påverkar också lönebildningen.

5.2 » Grundförsäkring och inkomstbortfallsförsäkring

 

Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar, en grundförsäkring och en inkomst bortfalls försäkring. Gemensamt för alla som ansöker om a-kassa är att man måste uppfylla de så kallade grund villkoren – att man till exempel är anmäld på arbetsförmedlingen och aktivt söker jobb, och arbetsvillkoret – att man arbetat i tillräcklig omfattning. Hur mycket man kan få i ersättning skiljer sig beroende på om man är medlem i en a-kassa eller inte. Grund försäkringen omfattar personer som inte är försäkrade via en a-kassa eller som inte har hunnit vara medlemmar i de 12 månader som krävs för att uppfylla villkoren för inkomstrelaterad ersättning.

5.3 » Ersättningsnivåer

Den som just blivit arbetslös och uppfyller samtliga villkor för att få inkomstrelaterad ersättning kan få 80 procent av den tidigare inkomsten, upp till ett tak som motsvarar en månadsinkomst på 33 000 kronor eller en dagpenning på 1 200 kronor. Ersättningen faller med tiden och gör att de ekonomiska incitamenten att hitta och ta ett nytt arbete successivt ökar med tiden i arbetslöshet. Nedtrappningen sker i flera steg, både genom en sänkning av den högsta möjliga dagpenningen och ersättningsnivån.

 

 

 

5.4 » Frågan om obligatorisk a-kassa

Arbetslöshetsförsäkringen består av en obligatorisk del – grundförsäkringen, och en frivillig del – inkomstbortfallsförsäkringen. De allra flesta, drygt 90 procent, av dem som får a-kassa får inkomst-relaterad ersättning, de är alltså med i en a-kassa. Att många av de arbetslösa inte kan få någon a-kassa beror främst på att de inte har arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla arbetsvillkoret. En obligatorisk inkomstbortfallsförsäkring skulle alltså innebära att några fler skulle kunna få högre ersättning (mer än grundförsäkringen) men ett obligatorium skulle inte innebära att fler av de arbetslösa skulle kunna få a-kassa. För att det skulle kunna bli så behöver villkoren, och då främst arbetsvillkoret, ändras.

 

Arbetskraften och antalet medlemmar

Arbetskraften

Samtliga medlemmar

Akademikernas
a-kassa

5.5 » Finansieringen

Arbetslöshetsförsäkringen finansieras på två sätt, dels via de medlemsavgifter som arbetslöshetskassorna tar in från sina medlemmar (så kallad finansieringsavgift), dels via den arbetsmarknadsavgift som arbetsgivare och egenföretagare betalar in till staten via arbetsgivar- eller egenavgiften. 2021 betalade a-kassorna in 4,5 miljarder kronor i finansieringsavgift, vilket var 21 procent av den totala ersättning som betalades ut.

Arbetslösa som är med i a-kassan

Samtliga personer 16–64 år

Antal arbetslösa

varav med i a-kassan

Personer 18–24 år

Antal arbetslösa

varav med i a-kassan

5.6 » 3 av 4 är med i a-kassan

Som en följd av oron under pandemin var det många som ville ha den trygghet som ett medlemskap i en a-kassa ger och antalet medlemmar ökade kraftigt under 2020 – i snitt var det 210 000 fler medlemmar 2020 jämfört med 2019. Därefter har ökningen stannat av, drygt 3 915 000 personer var medlemmar i en a-kassa 2021, vilket är ungefär 2 procent fler än 2020. Ett viktigt mått för a-kassan är också hur stor andel av arbetskraften som är medlemmar och som därmed har möjlighet att få inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet. 2021 var den andelen knappt 74 procent, vilket innebär att cirka en fjärdedel av arbetskraften inte har försäkrat sin inkomst.

Arbetskraften och antalet medlemmar

Arbetskraften

Samtliga medlemmar

Akademikernas
a-kassa

5.7 » Två tredjedelar av de arbetslösa är med i a-kassan

Mellan 2019 och 2020 ökade andelen arbetslösa som var med i en a-kassa med 8 procentenheter, från 59 till 67 procent. Bland ungdomarna 18–24 år ökade den med 10 procentenheter till 50 procent. Under 2021 var den oförändrad i åldersgruppen 16–64 år och bland de yngsta hade den sjunkit något till 48 procent. Att fler av de arbetslösa är med i en a-kassa innebär också att fler kan få inkomstrelaterad a-kassa. Det här visar också att många av de nya arbetslösa hade en förankring på arbetsmarknaden och att fler därmed kunde få arbetslöshetsersättning. De 33 procent som inte är med kan ofta inte få någon ersättning alls från a-kassan, varken grundersättning eller inkomst-relaterad ersättning eftersom många av dem inte har jobbat tillräckligt mycket innan arbetslösheten. Eftersom de inte har jobbat har de heller inte haft något att vinna på att vara medlem i en a-kassa.

Arbetslösa som är med i a-kassan

Samtliga personer 16–64 år

Antal arbetslösa

varav med i a-kassan

Personer 18–24 år

Antal arbetslösa

varav med i a-kassan

5.8 » Störst andel a-kassemedlemmar i Stockholm

Det finns geografiska skillnader när det gäller hur stor andel av de arbetslösa (16–64 år) som har en inkomstförsäkring i form av a-kassemedlemskap. I Stockholms län var det störst andel av de arbets-lösa, 74 procent, som var med i en a-kassa, och Kronoberg hade lägst med 59 procent. I alla län utom Uppsala har antalet arbetslösa minskat mellan 2020 och 2021, i Uppsala var antalet oförändrat. Men i många län är andelen medlemmar i a-kassan fortfarande densamma, och i hälften har andelen minskat. Hur länets medborgare försörjer sig har främst betydelse för kommunernas ekonomi eftersom det oftast är dit man som arbetslös får vända sig om man inte kan få arbetslöshetsersättning och inte kan försörja sig på något annat sätt.

Andel arbetslösa (öppet och i program) som är medlemmar i en a-kassa (per län)

 

5.9 » Mer än hälften får ingen a-kassa

Andelen arbetslösa som är med i en a-kassa är 67 procent, men av dem uppfyller inte alla villkoren för att kunna få a-kassa, en del har till exempel inte arbetat tillräckligt mycket och en del deltar i program och får ersättning från Försäkringskassan. Istället kan man titta på hur många som är möjliga ersättningstagare det vill säga som är antingen öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa eller har tillfällig timanställning och hur stor del av dem som får a-kassa; 2021 var det 251 000 som var möjliga ersättnings tagare och av dem var det 46 procent som fick a-kassa. Andelen har de senaste 15 åren minskat från 64 till 46 procent och som lägst var den 2017 då det var endast 37 procent som fick a-kassa. Mer än hälften av de möjliga ersättnings tagarna får alltså ingen ersättning, oftast uppfyller de inte det så kallade arbetsvillkoret, som under 2021 innebar att man skulle ha arbetat minst 60 timmar per månad i minst 6 månader det senaste året.

 

 

Arbetslösa som får a-kassa

Samtliga

Akademikernas
a-kassa

5.10 » Störst andel med a-kassa bland äldre

Av de arbetslösa (se definition ovan) männen är det något högre andel som får a-kassa jämfört med de arbetslösa kvinnorna, 48 procent mot 45 procent. Bland dem som var 60 år eller äldre var det 6 av 10 som fick a-kassa. Och ju yngre desto lägre andel med a-kassa – bland de allra yngsta var det knappt 15 procent som fick a-kassa, vilket inte är så överraskande eftersom ungdomarna ofta har kortare anställningar och då inte uppfyller villkoren för att få a-kassa. I Akademikernas a-kassa var det genomgående en högre andel av de arbetslösa medlemmarna som fick a-kassa.

Samtliga

Akademikernas a-kassa

5.11 » Högst andel med a-kassa i Blekinge

Blekinge län hade den högsta andelen arbetslösa 16–64 år (öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa, tillfällig timanställning) som fick a-kassa – 50 procent. Lägst andel var det i Uppsala län där 41 procent fick a-kassa. Hur stor andel som får a-kassa beror på vilka grupper som är arbetslösa och inskrivna på Arbetsförmedlingen, bland annat kan antalet arbetslösa studenter i länet spela roll eftersom man inte kan få a-kassa när man studerar. I Uppsala var det till exempel cirka 13 procent av de arbetslösa 18–24-åringarna som fick a-kassa, jämfört med cirka 18 procent i Blekinge län. Det har förstås också betydelse hur många som har arbetat tillräckligt mycket innan arbetslösheten och som uppfyller det så kallade arbetsvillkoret.

Arbetslösa som får a-kassa per län och kommuner

Not: Antalet arbetslösa består här av de som är öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa eller har tillfällig timanställning.

5.12 » Minskat antal ersättningstagare

2021 var det i snitt 121 000 personer som fick ersättning från a-kassan, en minskning med 12 procent jämfört med 2020. Totalt var det 313 000 individer som någon gång under året fick a-kassa. Under pandemiåret 2020 ökade antalet ersättningstagare kraftigt, med 43 procent, och i takt med att arbetsmarknaden har återhämtat sig och arbetslösheten minskat så har också behovet av a-kassa minskat. De flesta som får a-kassa är medlemmar i en a-kassa och uppfyller villkoren för att få ersättning som är relaterad till inkomsten, av alla ersättningstagare var det 93 procent som fick inkomstrelaterad ersättning och 7 procent som fick ersättning enligt grundförsäkringen.

Inkomstbaserad ersättning och grundbelopp

Antal ersättningstagare 2011-2021

Samtliga

Akademikernas
a-kassa

5.13 » Hälften får 80 procent av sin inkomst

Som mest kan den som är arbetslös få 80 procent av sin lön i arbetslöshetsersättning upp till ett tak. I april 2020 höjde regeringen ersättningen som ett led i att dämpa coronakrisens negativa effekter – fler kunde helt enkelt få mer. Efter höjningen, som gäller fram till januari 2023, kan man som mest få 1 200 kronor per ersättningsdag de första hundra dagarna och därefter 1 000 kronor per dag. Innan höjningen var motsvarande belopp 910 och 760 kronor. Höjningen innebar att andelen som fick 80 procent av sin lön i ersättning mer än dubblerades. Men eftersom många tjänar mer än 33 000 kronor, som är taket i a-kassan, är det fortfarande nästan hälften som inte får 80 procent av sin lön. 2021 var det 49 procent av de som blivit arbetslösa från ett heltidsjobb som fick 80 procent.

Kompensationsgrad

Not: Andelen heltid som får respektive inte får 80 procent. Siffrorna avser vecka 35 respektive år, förutom 2015 som avser i november.

Samtliga

Får 80 procent
Får inte 80 procent
Akademikernas a-kassa
Får 80 procent
Får inte 80 procent

5.14 » Färre dagar och längre utbetald ersättning

Att arbetsmarknaden återhämtade sig under 2021 syns också i hur många dagar med ersättning som en person fick i genomsnitt – antalet sjönk från 95 dagar till 84 dagar. Männen fick ersättning 9 dagar längre än kvinnorna – 88 dagar jämfört med 79 dagar. En arbetslös person kan få ersättning från a-kassan för maximalt 5 dagar per vecka – det ska motsvara en arbetsvecka. 2021 betalades det ut ersättning för totalt 26,3 miljoner ersättningsdagar och det är en minskning med 19 procent jämfört med 2020. Även totalt utbetalt belopp har minskat, från 24,6 miljarder kronor under 2020 till 21,4 miljarder under 2021. En annan förändring som gjordes under 2020 var att regeringen tog bort karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen, de återinfördes 2021 men har under 2022 tillfälligt minskats från 6 till 2 dagar.

Ersättningsdagar per kön

5.15 » Antalet med försörjningsstöd minskade under pandemin

Arbetslöshet är den vanligaste orsaken till att människor inte kan försörja sig själva. När det
inte finns andra möjligheter att klara sin ekonomi så finns kommunernas försörjningsstöd som det yttersta skyddsnätet. För kommunerna innebär det en stor kostnad när kommuninnevånarna inte omfattas av arbetslöshetsförsäkringen eller andra stöd inom arbetsmarknadspolitiken. 2020 var det 226 000 vuxna personer, 18 år och äldre, som fick försörjningsstöd och av dem var det 54 procent,121 000, som fick det på grund av arbetslöshet. Drygt en tredjedel av de 121 000 fick a-kassa eller aktivitetsstöd men med så lågt belopp att de också hade rätt till försörjningsstöd, och hälften, 62 000, fick inte någon ersättning alls från vare sig a-kassan eller Försäkringskassan. Trots pandemin minskade det totala antalet bistånds mottagare med 5 000 personer jämfört med 2019 och enligt Socialstyrelsen var det främst bland de yngre åldersgrupperna som antalet minskade, en möjlig förklaring är att fler unga valde att studera istället för att försöka etablera sig på arbetsmarknaden. Antalet som fick försörjningsstöd på grund av arbetslöshet ökade dock med 2 000 personer. Ensamstående män utan barn var den största gruppen, 35 procent, som fick ekonomisk hjälp på grund av arbetslöshet, och den näst största gruppen var par med barn, 26 procent.

Försörjningsstöd på grund av arbetslöshet

Försörjningshinder

Arbetslös/ingen ersättning (27 %)

Arbetslös/otillräcklig ersättning (20 %)

Arbetslös/väntar ersättning (2 %)

Otillräcklig etableringsersättning (3 %)

Väntar på etableringsersättning (1 %)

Andra försörjningshinder (50 %)

Hushållstyp

Ensamstående kvinnor utan barn (16,8 %)

Ensamstående kvinnor med barn (13,9 %)

Ensamstående män utan barn (34,7 %)

Ensamstående män med barn (3 %)

Gifta/samboende utan barn (5,9 %)

Gifta/samboende med barn (25,7 %)

5.16 » 24 a-kassor

I Sverige finns 24 a-kassor med sammanlagt cirka 3,9 miljoner medlemmar. A-kassorna är parti-politiskt obundna organisationer som försäkrar sina medlemmar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet och hjälper dem att få ersättning om de blir arbetslösa. I inledningen av coronapandemin blev många medvetna om att det kan svänga snabbt och att det är viktigt att vara med i en a-kassa, och många a-kassor ökade kraftigt på kort tid. Mellan december 2020 och december 2021 har dock antalet medlemmar minskat med 16 000. I januari 2022 betalade a-kassorna ut cirka 1,4 miljarder kronor till 103 000 individer – en minskning med 41 procent i kronor, och 32 procent i personer, jämfört med januari 2021. Pengarna som a-kassorna betalar ut kommer dels från medlemsavgifterna, dels från den arbetsmarknadsavgift som ingår i arbetsgivaravgiften och egenavgiften. En a-kassas medlemsavgifter ska täcka betalning av finansierings avgift till staten, förvaltningskostnader och övriga utgifter. 2021 betalade a-kassorna in cirka 4,5 miljarder kronor i finansieringsavgift till staten och totalt betalade man ut cirka 21,4 miljarder. Det innebär att a-kassorna via medlemsavgifterna finansierade ungefär 21 procent av den utbetalda ersättningen, och det är en ökning med 4 procent-enheter jämfört med 2020.

Statistik per a-kassa

Not: 1 Medlemmar: Antal medlemmar i december 2021.
2 Ersättningstagare: Totalt antal ersättningstagare 2021.
3 Andel ersättningstagare: Andel ersättningstagare per medlemmar (2)/(1).
4 Genomsnittlig dagpenning: Genomsnittligt belopp i kronor per ersättningsdag.
5 Avgift: Medlemsavgift i kronor per månad (januari 2022).