Välj en sida

3. Arbetslösheten

2016 var det varje månad i snitt 307 000 personer som var arbetslösa. Det motsvarar 6,2 procent av arbetskraften och är en minskning med en halv procentenhet jämfört med 2015. Av dessa är det många som sökt jobb under lång tid – cirka en tredjedel av de arbetslösa 2016 hade varit utan arbete i mer än ett halvår.

Arbetslöshet
Citat
Tudelningen på arbetsmarknaden blir allt större. Antalet inskrivna arbetslösa minskar i grupper med en starkare position på arbetsmarknaden samtidigt som grupper med en svagare ställning får fortsatt svårt att hitta arbete.
ARBETSFÖRMEDLINGENS PROGNOS FÖR 2017 OCH 2018, PRESSMEDDELANDE I DECEMBER 2016

3.1 Arbetslösheten 2006–2016

Arbetslösheten sjönk 0,5 procentenheter mellan 2015 och 2016 och är därmed på ungefär samma andel som för 10 år sedan. Den totala arbetslösheten var 6,2 procent. Fler män än kvinnor saknade ett jobb. Bland männen var arbetslösheten 6,7 procent och bland kvinnorna 5,7 procent. Det var bara kvinnorna som hade en statistiskt säkerställd minskning med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år. Av de 307 000 arbetslösa var 52 000 akademiker – 3,4 procent av det totala antalet akademiker i arbetskraften. Även bland akademiker var arbetslösheten högre för männen, 3,9 procent, än för kvinnorna, 2,9 procent.
Diagram arbetslösheten 2006–2016
Diagram arbetslösheten 2006–2016

KÄLLA: SCB, AKU

3

3.2 Arbetslösa efter utbildningsnivå

Arbetslösheten är betydligt högre för de som är lågutbildade, nästan fyra gånger så hög som för de som har utbildat sig efter gymnasiet. Bland akademikerna var arbetslösheten lägst – 3,4 procent.
 • Förgymnasial utbildning 83.2%
83,2 % sysselsatta83,2 % sysselsatta (341 000 personer)
16,8 % arbetslösa16,8 % arbetslösa (69 000 personer)
 • Gymnasial utbildning 93.9%
83,2 % sysselsatta93,9 % sysselsatta (1 987 000 personer)
16,8 % arbetslösa6,1 % arbetslösa (129 000 personer)
 • Eftergymnasial utbildning 95.5%
83,2 % sysselsatta95,5 % sysselsatta (2 282 000 personer)
16,8 % arbetslösa4,5 % arbetslösa (107 000 personer)
 • Akademiker 96.6%
83,2 % sysselsatta96,6 % sysselsatta (858 000 personer)
16,8 % arbetslösa3,4 % arbetslösa (52 000 personer)

KÄLLA: SCB, AKU

3

3.3 Arbetslösheten i Europa

2015 var cirka 21,5 miljoner i den europeiska arbetskraften (20-64 år) arbetslösa och den genomsnittliga arbetslösheten i de 28 EU-länderna var 9,2 procent. Högst arbetslöshet hade Grekland där var fjärde var arbetslös. Lägst hade Norge med 4,0 procent. Störst skillnad i arbetslöshet mellan kvinnor och män var det i Grekland. I flera av de länder där kvinnor har högre arbetslöshet än männen, till exempel Spanien, Grekland och Italien har kvinnorna också låg sysselsättningsgrad (se sid. 9).
 • Grekland 24.9%
 • Spanien 21.7%
 • Italien 11.7%
 • Frankrike 10.0%
 • EU 9.2%
 • Bulgarien 9.1%
 • Finland 8.8%
 • Polen 7.4%
 • Ungern 6.7%
 • Sverige 6.7%
 • Rumänien 6.7%
 • Nederländerna 6.4%
 • Estland 6.1%
 • Danmark 5.9%
 • Storbritannien 4.6%
 • Tyskland 4.6%
 • Norge 4.0%

2015. ETT URVAL AV EU:S MEDLEMSLÄNDER + NORGE. EU AVSER SNITTET FÖR ALLA 28 MEDLEMSLÄNDER.

KÄLLA: EUROSTAT

3

3.4 Arbetslösheten per län

2016 var det i snitt 307 000 personer varje månad som var arbetslösa. Arbetslösheten varierade stort mellan länen. Högst arbetslöshet hade Södermanlands län med 8,7 procent och den var mer än dubbelt så hög som i Hallands län som hade den lägsta arbetslösheten. Kronobergs län hade den högsta arbetslösheten bland kvinnor och lägst var den i Jämtlands län. Bland männen var arbetslösheten högst i Södermanlands och Gävleborgs län, och lägst i Hallands län.

LampaSkillnaden i antalet arbetslösa mellan Stockholm som hade flest och Gotland som hade färst är stor. Men tittar man istället på andelen arbetslösa är det istället Gotland som har högre arbetslöshet.

54 % av de arbetslösa bor i något av storstadslänen.

 • Stockholms län 5.7%
68 000 personer
 • Skåne län 7.8%
49 800 personer
 • Västra Götalands län 5.9%
48 900 personer
 • Östergötlands län 7.1%
15 400 personer
 • Södermanlands län 8.7%
11 500 personer
 • Gävleborgs län 8.2%
10 800 personer
 • Örebro län 7.3%
10 200 personer
 • Uppsala län 5.5%
10 000 personer
 • Jönköpings län 4.9%
8 500 personer
 • Västmanlands län 6.7%
8 500 personer
 • Värmlands län 6.1%
7 900 personer
 • Dalarnas län 5.9%
7 800 personer
 • Västernorrlands län 6.3%
7 200 personer
 • Kronobergs län 7.4%
6 900 personer
 • Västerbottens län 5.0%
6 600 personer
 • Hallands län 4.2%
6 500 personer
 • Norrbottens län 5.2%
6 400 personer
 • Kalmar län 4.9%
5 500 personer
 • Blekinge län 7.2%
5 300 personer
 • Jämtlands län 5.6%
3 400 personer
 • Gotlands län 6.0%
1 600 personer

KÄLLA: SCB, AKU

3

3.5 Arbetslösheten per ålder och kön

Arbetslösheten är olika stor i olika åldersgrupper. För kvinnor är arbetslösheten lägst i åldern 45-64 år och för män i åldern 35-54 år. Ungdomarna har den högsta arbetslösheten men det är viktigt att komma ihåg att i den gruppen är en stor andel, närmare hälften av dem är heltidsstuderande som söker extrajobb.

20-24 år

 • 14.0%
Totalt
 • 11.9%
Kvinnor
 • 15.9%
Män

25-34 år

 • 6.9%
Totalt
 • 6.5%
Kvinnor
 • 7.2%
Män

35-44 år

 • 5.1%
Totalt
 • 5.4%
Kvinnor
 • 4.8%
Män

45-54 år

 • 4.5%
Totalt
 • 4.2%
Kvinnor
 • 4.7%
Män

55-64 år

 • 5.2%
Totalt
 • 4.4%
Kvinnor
 • 6.1%
Män

KÄLLA: SCB, AKU

3

3.6 Arbetslösheten i storstadsområdena

Arbetslösheten skiljer sig stort i Sveriges tre storstadsområden. I Malmö var arbetslösheten, precis som förra året, nästan dubbelt så hög som i Stockholm, 10,0 procent jämfört med 5,4 procent. Störst skillnad mellan kvinnors och mäns arbetslöshet var det i Malmö.

Stockholm

 • 5.4%
Totalt
 • 5.1%
Kvinnor
 • 5.7%
Män

Göteborg

 • 7.1%
Totalt
 • 6.7%
Kvinnor
 • 7.6%
Män

Malmö

 • 10.0%
Totalt
 • 8.5%
Kvinnor
 • 11.5%
Män

Övriga

 • 6.1%
Totalt
 • 5.6%
Kvinnor
 • 6.5%
Män

Riket

 • 6.2%
Totalt
 • 5.7%
Kvinnor
 • 6.7%
Män

KÄLLA: SCB, AKU

3

3.7 Arbetslösheten för utrikes födda

Ungefär 1 miljon, en femtedel av arbetskraften (15-74 år), är född utomlands och bland dem är arbetslösheten nästan tre gånger så hög som för inrikes födda. Den högsta arbetslösheten har de som är födda i Afrika, nästan var tredje person i den gruppen var arbetslös.

Inrikes födda (Sverige)

 • 4.8%
Totalt
 • 5.1%
Kvinnor
 • 4.5%
Män

Norden

 • 4.8%
Totalt
 • 4.7%
Kvinnor
 • 4.9%
Män

Afrika

 • 30.2%
Totalt
 • 28.4%
Kvinnor
 • 32.6%
Män

Asien

 • 22.8%
Totalt
 • 24.4%
Kvinnor
 • 21.0%
Män

Övriga länder

 • 12.5%
Totalt
 • 12.0%
Kvinnor
 • 13.0%
Män

Nordamerika

 • 9.2%
Totalt
 • 8.7%
Kvinnor
 • 9.8%
Män

Europa

 • 7.7%
Totalt
 • 7.7%
Kvinnor
 • 7.7%
Män

Sydamerika

 • 7.7%
Totalt
 • 8.9%
Kvinnor
 • 6.5%
Män

15-74 ÅR

KÄLLA: SCB, AKU

3

3.8 Varslade 2006–2016

En arbetsgivare är skyldig att meddela Arbetsförmedlingen när minst fem medarbetare i ett län riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist. 2015 varslades totalt 39 700 personer om uppsägning. För två tredjedelar av dessa genomfördes uppsägningen. Efter uppsägningen fick de flesta ett nytt jobb, 20 procent av de som varslades blev arbetslösa inom 9 månader.

2006

Antal varsel
 • 56%
Andel uppsagda
 • 19%
Andel av varslade som blivit arbetslösa inom 9 månader efter varslet

2007

Antal varsel
 • 59%
Andel uppsagda
 • 18%
Andel av varslade som blivit arbetslösa inom 9 månader efter varslet

2008

Antal varsel
 • 66%
Andel uppsagda
 • 36%
Andel av varslade som blivit arbetslösa inom 9 månader efter varslet

2009

Antal varsel
 • 69%
Andel uppsagda
 • 31%
Andel av varslade som blivit arbetslösa inom 9 månader efter varslet

2010

Antal varsel
 • 71%
Andel uppsagda
 • 21%
Andel av varslade som blivit arbetslösa inom 9 månader efter varslet

2011

Antal varsel
 • 68%
Andel uppsagda
 • 23%
Andel av varslade som blivit arbetslösa inom 9 månader efter varslet

2012

Antal varsel
 • 69%
Andel uppsagda
 • 24%
Andel av varslade som blivit arbetslösa inom 9 månader efter varslet

2013

Antal varsel
 • 70%
Andel uppsagda
 • 22%
Andel av varslade som blivit arbetslösa inom 9 månader efter varslet

2014

Antal varsel
 • 68%
Andel uppsagda
 • 17%
Andel av varslade som blivit arbetslösa inom 9 månader efter varslet

2015

Antal varsel
 • 68%
Andel uppsagda
 • 20%
Andel av varslade som blivit arbetslösa inom 9 månader efter varslet

2016

Antal varsel
 • 67%
Andel uppsagda
 • 16%
Andel av varslade som blivit arbetslösa inom 9 månader efter varslet

KÄLLA: ARBETSFÖRMEDLINGEN

3

3.9 Inskrivna på Arbetsförmedlingen

Under 2016 var i snitt 650 000 (16-64 år) inskrivna på Arbetsförmedlingen. Drygt hälften av dem, 363 000, räknades som arbetslösa – de var antingen öppet arbetslösa eller deltog i något program med aktivitetsstöd. Resten av de inskrivna var till exempel deltidsarbetslösa, hade lönebidrag eller nystartsjobb.

%

Arbete med stöd

89 000 personer
Arbetsgivaren får ekonomiskt stöd för att anställa någon som har svårt att få reguljärt arbete. Här ingår även stöd, bl.a. lönebidrag, för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

%

Arbete utan stöd

96 000 personer
Deltidsarbetslösa, tillfälligt timanställda och personer som vill ha nytt jobb, s.k. ombytessökande.

%

I program med aktivitetsstöd

173 000 personer
Jobb- och utvecklingsgarantin, arbetsmarknadsutbildning och arbetspraktik med flera.

%

Öppet arbetslösa

190 000 personer
De som söker och kan ta ett jobb direkt.

%

Nystartsjobb

47 000 personer
Arbetsgivare får ekonomisk ersättning motsvarande arbetsgivaravgiften.

%

Övriga inskrivna

56 000 personer
De som inte aktivt söker arbete. I siffran ingår också de med yrkesintroduktion eller utbildningskontrakt, ca 2 000 personer.

KÄLLA: ARBETSFÖRMEDLINGEN

3.10 Arbetslöshet, Arbetsförmedlingen och a-kassan

Arbetsförmedlingens mått på arbetslöshet är summan av de som är öppet arbetslösa och de som deltar i program med aktivitetsstöd (16-64 år) relaterat till en registerbaserad arbetskraft. 2016 var det i snitt 363 000 (7,6 procent) personer som var i öppen arbetslöshet eller i program. Högst andel arbetslösa hade Gävleborgs län med 11,3 procent och lägst Uppsala län med 5,6 procent.

Av de arbetslösa var 55 procent medlemmar i en a-kassa. Långt ifrån alla arbetslösa får ersättning från a-kassan, läs mer om detta på sid. 29. Högst andel arbetslösa som också var med i a-kassan hade Gotlands län, 65 procent, och det var flera län som hade den lägsta andelen, 47 procent. Andelen arbetslösa akademiker var högst i Skåne län och lägst i Jönköpings län.

Gävleborgs län

 • 11.3%
Öppet arbetslösa + i program
 • 50%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 10.3%
Kvinnor
 • 12.2%
Män
 • 1.4%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Södermanlands län

 • 10.7%
Öppet arbetslösa + i program
 • 49%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 10.0%
Kvinnor
 • 11.3%
Män
 • 1.5%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Blekinge län

 • 10.4%
Öppet arbetslösa + i program
 • 51%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 9.2%
Kvinnor
 • 11.5%
Män
 • 1.4%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Skåne län

 • 9.9%
Öppet arbetslösa + i program
 • 56%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 9.0%
Kvinnor
 • 10.7%
Män
 • 2.4%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Västmanlands län

 • 9.3%
Öppet arbetslösa + i program
 • 50%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 8.5%
Kvinnor
 • 10.0%
Män
 • 1.4%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Västernorrlands län

 • 8.8%
Öppet arbetslösa + i program
 • 55%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 7.6%
Kvinnor
 • 9.9%
Män
 • 1.6%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Östergötlands län

 • 8.7%
Öppet arbetslösa + i program
 • 53%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 8.1%
Kvinnor
 • 9.2%
Män
 • 1.4%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Värmlands län

 • 8.4%
Öppet arbetslösa + i program
 • 58%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 7.2%
Kvinnor
 • 9.5%
Män
 • 1.6%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Kronobergs län

 • 8.2%
Öppet arbetslösa + i program
 • 47%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 7.7%
Kvinnor
 • 8.7%
Män
 • 1.3%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Örebro län

 • 8.0%
Öppet arbetslösa + i program
 • 54%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 7.1%
Kvinnor
 • 8.8%
Män
 • 1.2%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Kalmar län

 • 7.5%
Öppet arbetslösa + i program
 • 47%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 6.6%
Kvinnor
 • 8.4%
Män
 • 1.4%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Dalarnas län

 • 7.2%
Öppet arbetslösa + i program
 • 49%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 6.1%
Kvinnor
 • 8.3%
Män
 • 1.2%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Jämtlands län

 • 7.2%
Öppet arbetslösa + i program
 • 56%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 6.1%
Kvinnor
 • 8.3%
Män
 • 1.8%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Norrbottens län

 • 7.0%
Öppet arbetslösa + i program
 • 63%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 6.3%
Kvinnor
 • 7.6%
Män
 • 1.6%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Västra Götalands län

 • 6.8%
Öppet arbetslösa + i program
 • 54%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 6.2%
Kvinnor
 • 7.4%
Män
 • 1.6%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Jönköpings län

 • 6.5%
Öppet arbetslösa + i program
 • 47%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 6.3%
Kvinnor
 • 6.7%
Män
 • 1.0%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Gotlands län

 • 6.4%
Öppet arbetslösa + i program
 • 65%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 5.9%
Kvinnor
 • 6.9%
Män
 • 1.9%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Västerbottens län

 • 6.4%
Öppet arbetslösa + i program
 • 61%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 5.3%
Kvinnor
 • 7.3%
Män
 • 2.0%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Hallands län

 • 6.3%
Öppet arbetslösa + i program
 • 56%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 5.8%
Kvinnor
 • 6.8%
Män
 • 1.5%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Stockholms län

 • 6.1%
Öppet arbetslösa + i program
 • 63%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 6.1%
Kvinnor
 • 6.1%
Män
 • 1.8%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Uppsala län

 • 5.6%
Öppet arbetslösa + i program
 • 56%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 5.0%
Kvinnor
 • 6.1%
Män
 • 2.0%
Andel arbetslösa i Akademikernas

Hela landet

 • 7.6%
Öppet arbetslösa + i program
 • 55%
Andel arbetslösa som är medlemmar i a-kassan
 • 7.0%
Kvinnor
 • 8.1%
Män
 • 1.7%
Andel arbetslösa i Akademikernas

ARBETSFÖRMEDLINGEN, AKADEMIKERNAS A-KASSA
ÖPPET ARBETSLÖSA OCH I PROGRAM SOM ANDEL AV EN REGISTERBASERAD ARBETSKRAFT
ANDEL ARBETSLÖSA SOM ÄR MEDLEMMAR I EN A-KASSA
AKADEMIKER. ANDEL ARBETSLÖSA MEDLEMMAR I AKADEMIKERNAS A-KASSA

3

3.11 Risk för långtidsarbetslöshet

Vissa grupper av arbetslösa har en högre risk än andra att behöva gå långa tider utan arbete.

De som enligt Arbetsförmedlingen räknas som utsatta grupper:

 • högst förgymnasial utbildning
 • födda utanför Europa
 • funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
 • äldre (55-64 år)

Av de totalt 361 000 arbetslösa som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i oktober 2016 var det 263 000 personer (73 procent) som tillhörde en eller flera av dessa grupper. 99 000 personer hade en starkare ställning som arbetssökande.

De fyra undergrupperna innehåller dubbelräkningar av individer eftersom en och samma individ kan ingå i flera delgrupper. I oktober 2016 var det dock endast 1 500 personer av de 263 000 som ingick i alla fyra grupper. Antalet som ingick i tre grupper var 16 000, två grupper 101000 och en grupp 144 000 personer. Den vanligaste kombinationen var utomeuropeiskt födda med högst förgymnasial utbildning – 62 000 hade den kombinationen.

Diagram Risk för långtidsarbetslöshet

KÄLLA: ARBETSFÖRMEDLINGEN

3

3.12 Utsatta grupper 2006–2016

Både antalet och andelen arbetslösa som tillhör någon av de utsatta grupperna har ökat. 2006 var det hälften av de arbetslösa som hade en utsatt ställning, sedan dess har andelen ökat till 73 procent. Det är de utomeuropeiskt födda och de med högst förgymnasial utbildning som har ökat de senaste åren. Antalet personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga har minskat och antalet äldre, 55-64 år, är oförändrat.
Diagram Utsatta grupper 2006–2016

KÄLLA: ARBETSFÖRMEDLINGEN

3

3.13 Etableringsuppdraget

Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag omfattar personer som är mellan 20 och 65 år och har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande eller som är anhörig till någon av dessa. Personer som fyllt 18 men inte 20 år och saknar föräldrar i Sverige har också rätt till dessa insatser. Syftet är att de så snabbt som möjligt ska lära sig svenska, komma närmare arbetsmarknaden och klara sin egen försörjning i landet.

Under två års tid kan de ta del av olika insatser, som utbildning eller praktik. Asylsökande som väntar på beslut om uppehållstillstånd kan inte delta i etableringsuppdraget. Antalet har ökat kontinuerligt och i december 2016 var det cirka 70 000 som deltog i etableringsuppdraget, en ökning med cirka 30 procent på ett år. Andelen män är 58 procent och andelen kvinnor 42 procent.

Diagram Etableringsuppdraget

KÄLLA: ARBETSFÖRMEDLINGEN

3

3.14 Långtidsarbetslösa 2006-2016

Under tioårsperioden 2006-2016 har antalet långtidsarbetslösa ökat från 78 000 till 102 000 personer. De senaste åren har långtidsarbetslösheten minskat något, både i andel och antal. 2010 var det 40 procent som hade varit arbetslösa längre än ett halvår och 2016 var det 37 procent. En femtedel av alla arbetslösa hade varit utan arbete i ett år eller mer.
Diagram Långtidsarbetslösa 2006-2016

LÅNGTIDSARBETSLÖSA > 6 MÅN

KÄLLA: SCB, AKU

3

3.15 Arbetslöshetens längd

Arbetslösheten är högre bland männen än bland kvinnorna. Det är också större andel av männen än av kvinnorna som är långtidsarbetslösa, 39 procent av de arbetslösa männen och 35 procent av kvinnorna hade varit arbetslösa längre än ett halvår. I genomsnitt var männen arbetslösa i 39 veckor och kvinnorna i 37 veckor. Ungdomar (15-24 år) hade kortast arbetslöshet, i genomsnitt 14 veckor.

15-24 år

Totalt

veckor

Kvinnor

veckor

Män

veckor

25-54 år

Totalt

veckor

Kvinnor

veckor

Män

veckor

55-64 år

Totalt

veckor

Kvinnor

veckor

Män

veckor

KÄLLA: SCB, AKU

3

3.16 Långtidsarbetslösa per utbildningsnivå

Andelen långtidsarbetslösa är högre bland lågutbildade än bland högutbildade. Mer än 40 procent av de arbetslösa med en förgymnasial utbildning hade varit arbetslösa längre än ett halvår, vilket kan jämföras med dem som hade studerat efter gymnasiet där 32 procent var långtidsarbetslösa. Akademiker hade en något högre andel långtidsarbetslösa. Förgymnasialt utbildade var arbetslösa i genomsnitt 43 veckor, gymnasieutbildade i 41 veckor och eftergymnasialt utbildade i 32 veckor.
 • Förgymnasial utbildning 43%
 • Gymnasial utbildning 39%
 • Eftergymnasial utbildning 32%
 • Akademiker 35%

KÄLLA: SCB, AKU

3

3.17 Kostnader för arbetslösheten

2016 fick 232 000 personer någon gång a-kassa och totalt betalades 12,5 miljarder kronor ut. Kommunerna betalade cirka 5 miljarder i försörjningsstöd till arbetslösa. Här redovisar statens, a-kassornas och kommunernas kostnader.
Utfall 2015 Prognos 2016 Utfall 2016
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader * 7,5 miljarder 8,1 miljarder 8,2 miljarder
A-kassa * 12,5 miljarder 12,9 miljarder 12,4 miljarder
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning * 14,1 miljarder 13,9 miljarder 13,4 miljarder
Arbetsmarknadspolitiska program * 8,9 miljarder 9,6 miljarder 9,1 miljarder
Bidrag till administration av grundbeloppet * 54,5 miljarder 55 miljarder 55 miljarder
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen * 64,3 miljarder 65,3 miljarder 64,8 miljarder
A-kassornas administration ** 1,5 miljarder Ingen prognos
Försörjningsstöd på grund av arbetslöshet *** ca 5 miljarder Ingen prognos

* REGERINGEN, BUDGETPROPOSITIONEN FÖR 2015 OCH STATENS ÅRSREDOVISNING

** A-KASSORNAS SAMORGANISATION (SO)

*** SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING (SKL)

Share This