Välj en sida

Akademikernas a-kassa presenterar

Arbetslöshetsrapporten

2017

%

av befolkningen 20–64 år var sysselsatta.

%

av kvinnorna arbetade deltid.

ungdomar varken arbetade eller studerade.

%

ingick inte i arbetskraften.

%

av arbetskraften var arbetslös.

%

av nyanställningarna gick via kontakter.

fler var sysselsatta 2016 jämfört med 2015.

%

av de arbetslösa var långtidsarbetslösa.

%

av de arbetslösa fick ingen a-kassa.

Om Arbetslöshetsrapporten

Arbetslöshetsrapporten innehåller en överblick av sysselsättningen och arbetslösheten i Sverige. Vi har samlat statistik från SCB, Arbetsförmedlingen och IAF.

Bra att veta när du läser statistiken

I rapporten används begreppet arbetskraft. Arbetskraften består av de personer i arbetsför ålder som vill och kan arbeta. Vi har valt att fokusera på personer mellan 20 och 64 år om inget annat anges. I EU har man bestämt att den officiella statistiken ska utgå från åldersspannet 15-74 år när det gäller arbetskraften. Vi tycker inte att den åldersindelningen fullt ut speglar dem som arbetar i Sverige, med tanke på skol- och pensionsålder.

Statistiken visar hur det såg ut 2016, om något annat år har använts framgår det av texten. Vi har brutit siffrorna på kvinnor/män och ålder eftersom det är de uppgifter som finns tillgängliga. När vi använder begreppet akademiker avses personer 20-64 år med minst 3 års eftergymnasial utbildning. SCB:s arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning som bygger på telefonintervjuer. Övriga statistikkällor i denna rapport är registerbaserade.

Share This