Välj en sida

Akademikernas a-kassa presenterar

Arbetslöshetsrapporten

2018

%

av befolkningen 20–64 år var sysselsatta.

%

av kvinnorna arbetade deltid.

ungdomar varken arbetade eller studerade.

%

ingick inte i arbetskraften.

%

av arbetskraften var arbetslös.

%

av arbetskraften är inte medlem i någon a-kassa.

fler var sysselsatta 2017 jämfört med 2016.

%

av de arbetslösa var långtidsarbetslösa.

%

fick försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet.

Om Arbetslöshetsrapporten

Arbetslöshetsrapporten innehåller en överblick av sysselsättningen och arbetslösheten i Sverige. Vi har samlat statistik från SCB, Arbetsförmedlingen och IAF.

Bra att veta när du läser statistiken

I rapporten används begreppet arbetskraft. Arbetskraften består av de personer i arbetsför ålder som vill och kan arbeta. Vi har valt att fokusera på personer mellan 20 och 64 år om inget annat anges. I EU har man bestämt att den officiella statistiken ska utgå från åldersspannet 15-74 år när det gäller arbetskraften. Vi tycker inte att den åldersindelningen fullt ut speglar dem som arbetar i Sverige, med tanke på skol- och pensionsålder. Statistiken visar hur det såg ut 2017, om något annat år har använts framgår det av texten.

Vi har brutit siffrorna på kvinnor, män och ålder eftersom det är de uppgifter som finns tillgängliga. När vi använder begreppet akademiker avses personer 20-64 år med minst 3 års eftergymnasial utbildning. SCB:s Arbetskraftsundersökning (AKU) är en urvalsundersökning som bygger på telefonintervjuer. Övriga statistikkällor i rapporten är registerbaserade. AKU ligger också till grund för statistiken till Eurostat.

Share This