Välj en sida

4. Ungdomsarbetslösheten

Ungdomsarbetslösheten i Sverige och Europa har sjunkit men är fortfarande hög. Enligt den officiella statistiken från SCB var 17,8 procent av arbetskraften 15-24 år arbetslösa. Men då ingår även de som studerar på heltid och samtidigt söker jobb, och de utgör hälften av alla arbetslösa ungdomar. Ett mer rättvisande sätt att mäta ungdomsarbetslösheten är därför att titta på hur många av de unga i befolkningen som varken arbetar eller studerar.

Ungdomsarbetslösheten 2018
Citat
En gymnasieutbildning är en vattendelare på den svenska arbetsmarknaden. Ett avklarat högskoleförberedande program eller yrkesprogram är en kvalitetsstämpel att visa upp för arbetsgivare. Utbildning kan vara en viktig nyckel för en person att kunna förverkliga sina drömmar, bli självförsörjande och bidra till samhället.

– Gymnasieminister Anna Ekström, DN debatt 24 april 2017 –

4.1 » 71 000 varken arbetar eller studerar

2017 var det i snitt 71 000 (15-24 år), eller 6,2 procent, som varken arbetade eller studerade, så kallade NEET. 3,4 procent av befolkningen 15-19 år och 8,5 procent av befolkningen 20-24 år tillhörde gruppen. Ungdomar är arbetslösa kortare tider än andra arbetslösa men man anser ändå att det är viktigt att arbeta med att minska arbetslösheten bland de unga eftersom studier har visat att arbetslöshet tidigt i livet riskerar att ge långvariga negativa effekter, bland annat på hälsan. Siffrorna är resultatet av en urvalsundersökning och bygger på SCB:s Arbetskraftsundersökning.

NEET – not in employment, education or training.
Källa: SCB, AKU

15-19 år (18 000 personer)

 • 45% 45%

45 % kvinnor

55 % män

20-24 år (53 000 personer)

 • 50% 50%

50 % kvinnor

50 % män

15-24 år (71 000 personer)

 • 49% 49%

49 % kvinnor

51 % män

58 % av NEETarna har aldrig arbetat

4.2 » Var tionde ungdom i EU är NEET

2016 var det 11,5 procent av ungdomarna i EU som varken arbetade eller studerade. Störst andel hade Italien med 19,8 procent och lägst Nederländerna med 4,6 procent. I EU finns en ungdomsgaranti som innebär att alla som är under 25 år ska erbjudas jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildning senast fyra månader efter att de avslutat en utbildning eller blivit arbetslösa. Länderna bestämmer själva hur de ska arbeta med ungdomsgarantin.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är 6,5 %

 • Italien 19.8% 19.8%
 • Bulgarien 18.2% 18.2%
 • Rumänien 17.4% 17.4%
 • Grekland 15.8% 15.8%
 • Spanien 14.6% 14.6%
 • Frankrike 11.8% 11.8%
 • EU 11.5% 11.5%
 • Ungern 11.0% 11.0%
 • Storbritannien 10.9% 10.9%
 • Polen 10.5% 10.5%
 • Finland 9.9% 9.9%
 • Estland 9.1% 9.1%
 • Tyskland 6.7% 6.7%
 • Sverige 6.5% 6.5%
 • Danmark 5.8% 5.8%
 • Norge 5.4% 5.4%
 • Nederländerna 4.6% 4.6%

Ett urval av EU:s medlemsländer + Norge. EU avser snittet för alla 28 medlemsländer.

Källa: Eurostat

4.3 » 30 % finns inte i registren

Uvas (Unga som varken arbetar eller studerar) är ett mått som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram och som bygger på registerdata. Enligt senaste tillgängliga data från 2014 var det enligt Uvas-måttet 82 000 (16-24 år) och 83 000 (25-29 år) som varken arbetade eller studerade.

För att ingå i Uvas ska personen under ett helt år:

 • inte haft inkomster över ett basbelopp
 • inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar
 • inte arbetspendlat till Norge eller Danmark

Uvas-måttet ger oss möjlighet att se vad dessa ungdomar gjorde under året. De kan ha stöd från Arbetsförmedlingen, sin kommun eller Försäkringskassa, eller flera aktörer samtidigt. Och en stor grupp, drygt 30 procent har ingen känd aktivitet, och skillnaderna i landet när det gäller den gruppen är stora.

Källa: Temagruppen Unga i arbetslivet

Statliga arbetsmarknadsåtgärder

 • 38.6% 38.6%

Totalt

 • 33.5% 33.5%

Kvinnor

 • 43.1% 43.1%

Män

Okänd aktivitet

 • 31.6% 31.6%

Totalt

 • 31.0% 31.0%

Kvinnor

 • 32.2% 32.2%

Män

Kommunalt stöd

 • 19.8% 19.8%

Totalt

 • 20.1% 20.1%

Kvinnor

 • 19.5% 19.5%

Män

Sjuk eller funktionsnedsatt

 • 17.0% 17.0%

Totalt

 • 18.3% 18.3%

Kvinnor

 • 15.8% 15.8%

Män

Kombination statliga åtgärder och kommunalt stöd

 • 13.8% 13.8%

Totalt

 • 12.5% 12.5%

Kvinnor

 • 14.9% 14.9%

Män

Invandrat under året

 • 10.6% 10.6%

Totalt

 • 11.3% 11.3%

Kvinnor

 • 10.1% 10.1%

Män

Föräldraledig på garantinivå

 • 9.3% 9.3%

Totalt

 • 19.2% 19.2%

Kvinnor

 • 0.6% 0.6%

Män

Not: 16-24 år. Grupperna “Invandrat under året” och “Okänd aktivitet” är ömsesidigt uteslutande, dvs den som ingår i någon av dem kan inte ingå i någon annan grupp. I de övriga grupperna kan en person förekomma i en eller flera grupper.

Länen med högst andel okänd aktivitet

 • 45.2% 45.2%

Stockholm

 • 34.3% 34.3%

Uppsala

 • 33.8% 33.8%

Halland

Länen med lägst andel okänd aktivitet

 • 22.7% 22.7%

Gävleborg

 • 22.1% 22.1%

Västernorrland

 • 22.0% 22.0%

Blekinge

Not: 16-24 år

4.4 » Färre unga på Arbetsförmedlingen

Andelen arbetslösa ungdomar (18-24 år) fortsätter att minska. Gruppen unga har gynnats tydligt av en stark konjunktur. Sedan 2011 har antalet ungdomar i öppen arbetslöshet eller i program minskat kraftigt, från 88 000 till 55 000 och som andel av arbetskraften med nästan 8 procentenheter, från 18,3 procent år 2011 till 10,4 procent år 2017. De unga kvinnornas arbetslöshet var 8,2 procent och de unga männens 12,4 procent år 2017.

Källa: Arbetsförmedlingen

Kvinnor

Män

Totalt

4.5 » Föräldrars utbildning spelar roll

Att ha en avslutad gymnasieutbildning har blivit en vattendelare på svensk arbetsmarknad. De som har gått färdigt gymnasiet har lättare att komma in på arbetsmarknaden än de som inte gör klart sin utbildning, och arbetslösheten är betydligt högre bland dem som endast har en förgymnasial utbildning. 2016 var det ungefär 7 av 10 som slutförde sin gymnasieutbildning inom tre år och andelen var högre bland kvinnorna än bland männen. Och familjebakgrunden spelar roll – de som hade föräldrar med gymnasial eller eftergymnasial utbildning slutförde i betydligt större utsträckning sin utbildning.

Ungdomar med avslutad utbildning

 • 72% 72%

Totalt

 • 74% 74%

Kvinnor

 • 69% 69%

Män

Andel med avslutad utbildning utifrån föräldrarnas utbildningsnivå

 • 37% 37%

Förgymnasial

 • 70% 70%

Gymnasial

 • 80% 80%

Eftergymnasial

Källa: Barnombudsmannen

4.6 » Lägre andel antagna till högskolan

2017 sökte 125 000 personer för första gången till utbildningar vid universitet och högskolor, vilket på en tioårsperiod är en ökning med 37 procent. Samtidigt har andelen antagna minskat från 55 till 43 procent, vilket indikerar att det blivit svårare för högskolenybörjare att komma in på högskolan. Jämfört med 2016 minskade antalet sökande med 4 procent, från 130 000, men antalet antagna var oförändrat.

År 2007

Antal som ansökte

Antal som antogs

 • Kvinnor 58% 58%
 • Män 42% 42%

År 2017

Antal som ansökte

Antal som antogs

 • Kvinnor 57% 57%
 • Män 43% 43%

Källa: SCB
Not: Nya sökande som inte tidigare varit registrerade på högskolan

4.7 » Senare inträde på arbetsmarknaden

Åldern då 75 procent av en årskull förvärvsarbetar har stigit. För mer än 30 år sedan, 1985, arbetade minst 75 procent av alla 21-åringar, 2014 inträffade det först vid 29 års ålder. Utbildningsnivån har också ökat under den här perioden, fler väljer att utbilda sig och då fördröjs inträdet på arbetsmarknaden. 2014 hade 36 procent av de 29-åriga kvinnorna en gymnasieutbildning och 42 procent hade en eftergymnasial utbildning på tre år eller längre. För männen var motsvarande siffror 48 och 25 procent.

Ålder då de flesta (75 procent) arbetar

Källa: SCB

Share This