Välj en sida

5. Ersättning och a-kassa

För att få a-kassa baserad på sin inkomst när man blir arbetslös måste man vara medlem i en a-kassa – 30 procent av arbetskraften är inte det och är därför oförsäkrade. Och av de arbetslösa är det endast 4 av 10 som får ersättning från a-kassan. Dessutom är arbetslöshet det största försörjningshindret bland dem som får ekonomisk hjälp från kommunen. Men för många hade ett medlemskap i a-kassan inte hjälpt eftersom de arbetat för lite.

5.1 » Fyra av tio får a-kassa

Av de 235 000 som i snitt var arbetslösa på heltid, deltid eller med tillfällig timanställning, det vill säga möjliga ersättningstagare, var det endast 37 procent som fick a-kassa. För tio år sedan var motsvarande siffra 64 procent. En av orsakerna till att andelen minskat är att de arbetslösa nu delvis har en annan profil. De uppfyller inte arbetsvillkoret som innebär att man för att få a-kassa ska ha arbetat sex månader eller mer med minst 80 timmar arbete per månad det senaste året. Av de arbetslösa i Akademikernas a-kassa har också andelen som fick ersättning sjunkit, men bara med 10 procentenheter, från 77 till 67 procent.

Källa: Arbetsförmedlingen

Arbetslösa med a-kassa

Akademikernas a-kassa

5.2 » Högre andel män får a-kassa

Andelen arbetslösa (se definition 5.1) som får a-kassa är större i de äldre åldersgrupperna och männen får i något högre grad a-kassa jämfört med kvinnorna. Av de arbetslösa ungdomarna fick drygt var tionde a-kassa medan det bland dem som var 60+ var drygt sex av tio. Ungdomar börjar jobba allt senare och de har oftare kortare anställningar, vilket innebär att de inte uppfyller villkoren för att få a-kassa. I Akademikernas a-kassa var det genomgående en högre andel av de arbetslösa medlemmarna som fick a-kassa.

Källa: Arbetsförmedlingen

Kvinnor

Män

Kvinnor Akademikernas a-kassa

Män Akademikernas a-kassa

5.3 » Högre andel får a-kassa i Värmland

Hur stor andel av de arbetslösa (öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa eller tillfällig timanställning) i länen som får a-kassa beror på vilka grupper som är arbetslösa, till exempel kan antalet arbetslösa studenter i länet spela roll eftersom man inte kan få a-kassa när man studerar. Det har förstås också betydelse hur många som uppfyller det så kallade arbetsvillkoret, det vill säga hur många som arbetat tillräckligt mycket innan arbetslösheten för att kunna få a-kassa. 2018 hade Värmlands län den högsta andelen arbetslösa som fick a-kassa, 47 procent och Uppsala län hade den lägsta andelen med 33 procent.

Värmlands län

 • 47% 47%

Totalt

 • 45% 45%

Kvinnor

 • 48% 48%

Män

Gävleborgs län

 • 44% 44%

Totalt

 • 40% 40%

Kvinnor

 • 48% 48%

Män

Blekinge län

 • 44% 44%

Totalt

 • 41% 41%

Kvinnor

 • 47% 47%

Män

Gotlands län

 • 43% 43%

Totalt

 • 42% 42%

Kvinnor

 • 44% 44%

Män

Norrbottens län

 • 43% 43%

Totalt

 • 41% 41%

Kvinnor

 • 44% 44%

Män

Örebro län

 • 42% 42%

Totalt

 • 39% 39%

Kvinnor

 • 45% 45%

Män

Jämtlands län

 • 41% 41%

Totalt

 • 39% 39%

Kvinnor

 • 43% 43%

Män

Östergötlands län

 • 41% 41%

Totalt

 • 38% 38%

Kvinnor

 • 44% 44%

Män

Dalarnas län

 • 40% 40%

Totalt

 • 39% 39%

Kvinnor

 • 42% 42%

Män

Skåne län

 • 40% 40%

Totalt

 • 38% 38%

Kvinnor

 • 43% 43%

Män

Västernorrlands län

 • 40% 40%

Totalt

 • 39% 39%

Kvinnor

 • 42% 42%

Män

Hallands län

 • 39% 39%

Totalt

 • 39% 39%

Kvinnor

 • 40% 40%

Män

Västmanlands län

 • 39% 39%

Totalt

 • 37% 37%

Kvinnor

 • 41% 41%

Män

Västra Götalands län

 • 38% 38%

Totalt

 • 36% 36%

Kvinnor

 • 39% 39%

Män

Stockholms län

 • 37% 37%

Totalt

 • 37% 37%

Kvinnor

 • 38% 38%

Män

Södermanlands län

 • 37% 37%

Totalt

 • 33% 33%

Kvinnor

 • 41% 41%

Män

Jönköpings län

 • 36% 36%

Totalt

 • 34% 34%

Kvinnor

 • 38% 38%

Män

Kalmar län

 • 36% 36%

Totalt

 • 34% 34%

Kvinnor

 • 39% 39%

Män

Västerbottens län

 • 36% 36%

Totalt

 • 33% 33%

Kvinnor

 • 39% 39%

Män

Kronobergs län

 • 33% 33%

Totalt

 • 29% 29%

Kvinnor

 • 37% 37%

Män

Uppsala län

 • 33% 33%

Totalt

 • 32% 32%

Kvinnor

 • 33% 33%

Män

Källa: Arbetsförmedlingen

5.4 » Något fler får a-kassa

De som deltar i program på Arbetsförmedlingen får ersättning i form av aktivitetsstöd. Antalet med aktivitetsstöd ökade i stort sett alla år 2008-2013 men har sedan dess minskat varje år, sedan 2013 med totalt 35 procent. 2018 var det i snitt 104 000 som fick aktivitetsstöd (i aktivitetsstöd ingår också utvecklingsersättning). 89 000 fick a-kassa och det antalet har sjunkit sedan 2013 men visar 2018 en svag ökning med fyra procent. Antalet ersättningstagare i Akademikernas a-kassa har också ökat något 2018 jämfört med 2017. Från i snitt 7 100 till 7 500 och antalet i program har minskat från 4 000 till 3 500.

Får a-kassa

Får aktivitetsstöd

Antal med a-kassa i Akademikernas a-kassa

5.4 » Många arbetslösa är inte med i a-kassan

Av de arbetslösa på Arbetsförmedlingen (16-64 år) är det en allt mindre andel som är medlemmar i en a-kassa på tio år har den minskat från 80 till 54 procent. Av ungdomarna (18-24 år) var det 32 procent år 2017 som var med i en a-kassa, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med 2016.

En anledning till minskningen är att en allt större andel av de inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen står långt ifrån arbetsmarknaden och riskerar långvarig arbetslöshet, de flesta av dem har aldrig jobbat så att de omfattas av den svenska a-kassan och skulle därför inte kunna få arbetslöshetsersättning – de har helt enkelt ingenting att vinna på att vara med i en a-kassa.

Källa: Arbetsförmedlingen

Samtliga personer 16–64 år

Antal arbetslösa

Varav medlemmar i a-kassan

Personer 18–24 år

Antal arbetslösa

Varav medlemmar i a-kassan

5.5 » 3 av 10 har inte försäkrat sin lön

I december 2017 var 3 614 000 med i en a-kassa, vilket innebär att ungefär 70 procent av arbetskraften 16-64 år har en inkomstrelaterad arbetslöshetsförsäkring. Andelen har i stort sett varit oförändrad de senaste 10 åren. Den största a-kassan är Akademikernas a-kassa som har drygt 700 000 medlemmar.

Not: Antalet medlemmar den 31 december respektive år och antalet i arbetskraften som årsgenomsnitt.
Källa: IAF och SCB

Arbetskraften

Totalt antal medlemmar

Akademikernas a-kassa

5.6 » Kompletterande försäkringar och avtal

A-kassa, omställningsavtal och inkomstförsäkringar är tidsbegränsade trygghetslösningar som tillsammans ska täcka inkomstförlusten vid arbetslöshet. A-kassan ger som mest 20 020 kronor i månaden. Omkring 80 procent av arbetstagarna har ett omställningsavtal via sin arbetsgivare som kompletterar a-kassan och som för dem som uppfyller villkoren kan ge inkomstutfyllnad upp till 80 procent. Många fackförbund erbjuder också inkomstförsäkringar som kan fylla upp till totalt 80 procent.

A-kassa

Kan som mest ge 20 020 kronor i månaden

Omställningsavtal

Kan ge kompensation på upp till totalt 80 procent vid inkomstbortfall

Inkomstförsäkring

Kan ge kompensation på upp till totalt 80 procent vid inkomstbortfall

5.7 » Hälften med försörjningsstöd är arbetslösa

År 2016 fick 251 000 personer försörjningsstöd från kommunen. Hälften, 128 000, fick det på grund av att de var arbetslösa. En del av dem fick a-kassa eller aktivitetsstöd men med så lågt belopp att de också hade rätt till försörjningsstöd men var fjärde person med försörjningsstöd fick ingen ersättning från vare sig a-kassan eller Försäkringskassan. De flesta av dem som fick stöd på grund av sin arbetslöshet var ensamstående män utan barn, 38 procent. Näst största gruppen var par med barn, 24 procent. Eftersom rätten till a-kassa bygger på att man nyligen arbetat är det sannolikt att personer som får försörjningsstöd på grund av arbetslöshet står längre ifrån arbetsmarknaden än andra arbetslösa.

Totalt 51 % fick försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet

%

Arbetslös – ingen ersättning

%

Arbetslös – otillräcklig ersättning

%

Arbetslös – väntar på ersättning

%

Flykting alt. anhörig i introduktion

Källa: Socialstyrelsen

5.8 » De flesta får inkomstbaserad ersättning

Totalt var det 223 000 individer som någon gång under 2017 fick ersättning från a-kassan. Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar; en grundförsäkring och en frivillig inkomstbortfallsförsäkring. För att få ersättning från grundförsäkringen krävs att man uppfyller ett så kallat arbetsvillkor och för att få ersättning från den frivilliga inkomstbortfallsförsäkringen måste man dessutom vara medlem i en a-kassa. Merparten av de 223 000 som fick ersättning var medlemmar och fick den inkomstbaserade ersättningen. Cirka 18 000 fick ersättning från grundförsäkringen och av dem var det drygt 5 000 som efter en tid uppfyllde medlemsvillkoret och då fick den inkomstrelaterade delen.

8 % av kvinnorna och 8 % av männen fick ersättning i form av grundbelopp

200 000 fick a-kassa baserad på tidigare inkomst

18 000 fick grundbelopp

5 000 fick först grundbelopp och sedan inkomstbaserad a-kassa

Not: Arbetat 80 timmar per månad i minst 6 månader under det senaste året.
Källa: IAF

5.9 » Majoriteten får inte 80 % av lönen

Den som är arbetslös kan som mest få 80 procent av sin lön i ersättning men med en begränsning på 910 kronor per dag de första hundra dagarna och därefter 760 kronor. Den som har tjänat mer än 25 000 kronor i månaden slår i taket, vilket drygt 70 procent av de som blivit arbetslösa från ett heltidsjobb gjorde 2017. Därför fick endast 3 av 10 en arbetslöshetsersättning som motsvarade 80 procent av sin genomsnittliga lön. I Akademikernas a-kassa var det 7 procent som fick 80 procent av sin lön. Genomsnittlig tid med a-kassa är cirka 80 ersättningsdagar per år.

Får 80 procent

Får inte 80 procent

Akademikernas a-kassa som får 80 %

Akademikernas a-kassa som inte får 80 %

Not: Andelen heltid som får respektive inte får 80 procent. Siffrorna avser vecka 35 respektive år, förutom 2015.
Källa: Sveriges a-kassor

Share This