Välj en sida

4. Ungdomsarbetslösheten

Ungdomsarbetslösheten i Sverige och Europa är hög. Enligt den officiella statistiken från SCB var 20,3 procent av arbetskraften 15-24 år arbetslösa. Men då ingår även de som studerar på heltid och samtidigt söker jobb, och de utgör hälften av alla arbetslösa ungdomar. Ett mer rättvisande sätt att mäta ungdomsarbetslösheten är därför att titta på hur många av de unga i befolkningen som varken arbetar eller studerar.

Ungdomsarbetslöshet
Citat
Den svenska ungdomsarbetslösheten har kallats skyhög men i själva verket har en frisk tjugoåring med gymnasiebetyg och goda kunskaper i svenska inga problem att etablera sig på arbetsmarknaden.

ESKIL WADENSJÖ,
RÄTT OCH FEL OM UNGDOMSARBETSLÖSHETEN FÖR TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET

4.1 Varken arbete eller studier – NEET

2016 var det i snitt 76 000 (15-24 år), eller 6,5 procent, som varken arbetade eller studerade, så kallade Neet. 3,0 procent av befolkningen 15-19 år och 9,4 procent av befolkningen 20-24 år tillhörde gruppen. Siffrorna är resultatet av en urvalsundersökning* och bygger på SCB:s Arbetskraftsundersökning

20-24 år

60 000 personer

 • 46%
46 % kvinnor46 % kvinnor
54 % män54 % män

15-19 år

16 000 personer

 • 42%
42 % kvinnor42 % kvinnor
58 % män58 % män

Totalt 15-24 år

76 000 personer

 • 45%
45 % kvinnor45 % kvinnor
55 % män55 % män

56 % av NEETarna har aldrig arbetat

KÄLLA: SCB, AKU

3

4.2 Ungdomsarbetslösheten i Europa

2016 var det 6,5 procent av de svenska ungdomarna som varken arbetade eller studerade. 2015 var motsvarande siffra 6,7 procent. I hela EU ingick 12 procent i gruppen NEET. Störst andel hade Italien, 21,4 procent, och lägst Nederländerna med 4,7 procent. I EU finns en ungdomsgaranti som innebär att alla under 25 år ska erbjudas jobb, lärlingsplats, praktik eller utbildning senast fyra månader efter att de avslutat en utbildning eller blivit arbetslösa. Länderna bestämmer själva hur de ska arbeta med ungdomsgarantin.

 • Italien 21.4%
 • Bulgarien 19.3%
 • Rumänien 18.1%
 • Grekland 17.2%
 • Spanien 15.6%
 • EU 12.0%
 • Frankrike 12.0%
 • Ungern 11.6%
 • Storbritannien 11.1%
 • Polen 11.0%
 • Estland 10.8%
 • Finland 10.6%
 • Sverige 6.7%
 • Danmark 6.2%
 • Tyskland 6.2%
 • Norge 5.0%
 • Nederländerna 4.7%

ETT URVAL AV EU:S MEDLEMSLÄNDER + NORGE

EU – AVSER SNITTET FÖR ALLA 28 MEDLEMSLÄNDER

3

4.3 Varken arbete eller studier – Uvas

Uvas (Unga som varken arbetar eller studerar) är ett mått som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram och som bygger på registerdata. Enligt senaste tillgängliga data från 2014 var det enligt Uvasmåttet 82 000 (16-24 år) och 83 000 (25-29 år) som varken arbetade eller studerade.

För att ingå i Uvas ska personen under ett helt år:

 • inte haft inkomster över ett basbelopp
 • inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller studerat vid SFI mer än 60 timmar
 • inte arbetspendlat till Norge eller Danmark

Uvas-måttet ger oss möjlighet att se vad dessa ungdomar gjorde under året. De kan ha stöd från Arbetsförmedlingen, sin kommun eller Försäkringskassa, eller flera aktörer samtidigt. Och en stor grupp, drygt 30 procent har ingen känd aktivitet, och skillnaderna i landet när det gäller den gruppen är stora.

Statliga arbetsmarknadsåtgärder

 • 38.6%
Totalt
 • 33.5%
Kvinnor
 • 43.1%
Män

Okända åtgärder *

 • 31.6%
Totalt
 • 31.0%
Kvinnor
 • 32.2%
Män

Kommunalt stöd

 • 19.8%
Totalt
 • 20.1%
Kvinnor
 • 19.5%
Män

Sjuk eller funktionsnedsatt

 • 17.0%
Totalt
 • 18.3%
Kvinnor
 • 15.8%
Män

Kombination statliga åtgärder och kommunalt stöd

 • 13.8%
Totalt
 • 12.5%
Kvinnor
 • 14.9%
Män

Invandrat under året

 • 10.6%
Totalt
 • 11.3%
Kvinnor
 • 10.1%
Män

Föräldraledig på garantinivå

 • 9.3%
Totalt
 • 19.2%
Kvinnor
 • 0.6%
Män

* GRUPPERNA ”INVANDRAT UNDER ÅRET” OCH ”OKÄND AKTIVITET” ÄR ÖMSESIDIGT UTESLUTANDE, DVS DEN SOM INGÅR I NÅGON AV DEM KAN INTE INGÅ I NÅGON ANNAN GRUPP. I DE ÖVRIGA GRUPPERNA KAN EN PERSON FÖREKOMMA I EN ELLER FLERA GRUPPER.

3

4.4 Unga arbetslösa på arbetsförmedlingen

Andelen arbetslösa ungdomar (18-24 år) har minskat varje år, sedan 2011 med nästan 7 procentenheter. 2011 var det 18,3 procent (88 000 personer) av den registerbaserade arbetskraften som var inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, 2016 var det 11,7 procent (62 000 personer).
Diagram Unga arbetslösa på arbetsförmedlingen
3

4.5 Avslutad gymnasieutbildning

Chanserna på arbetsmarknaden är avsevärt mycket bättre med en avslutad utbildning i ryggsäcken. 2015 var det ungefär 7 av 10 som slutförde sin gymnasieutbildning inom tre år. Kvinnorna hade en något högre andel med avslutad utbildning än männen och föräldrarnas utbildning spelade stor roll. Bland de elever som hade föräldrar med eftergymnasial utbildning var det 79 procent som slutförde gymnasiet, för elever med föräldrar med förgymnasial utbildning var motsvarande andel 40 procent.

Ungdomar med avslutad utbildning

 • 72%
Totalt
 • 75%
Kvinnor
 • 69%
Män

Andel med avslutad utbildning utifrån föräldrarnas utbildningsnivå

 • 40%
Förgymnasial
 • 70%
Gymnasial
 • 79%
Eftergymnasial

KÄLLA: BARNOMBUDSMANNEN

3

4.6 Högskolestudier

2016 sökte 130 000 personer utan tidigare högskolestudier till utbildningar vid universitet och högskolor. 54 000 av dem antogs. 57 procent var kvinnor och 43 procent män. Jämfört med 2006 var det 46 procent fler sökande och andelen antagna hade minskat från 55 till 42 procent.

År 2006

Antal som ansökte

Antal som antogs

 • Kvinnor 58%
 • Män 42%

År 2016

Antal som ansökte

Antal som antogs

 • Kvinnor 57%
 • Män 43%
3

4.7 Ungas inträde på arbetsmarknaden

Ungdomarna blir allt äldre innan de börjar jobba. För mer än 30 år sedan, 1985, arbetade minst 75 procent av alla 21-åringar, 2014 inträffade det först vid 29 års ålder. Utbildningsnivån har också ökat under den här perioden.

Ålder då de flesta (75 procent) arbetar

1985

2000

2014

Share This