Välj en sida

5. Ersättning och a-kassa

För att få a-kassa baserad på sin inkomst när man blir arbetslös måste man vara medlem i en a-kassa och 2016 var det 70 procent av arbetskraften som var det. Men av de arbetslösa var det endast 38 procent, 89 000, som fick arbetslöshetsersättning. Dessutom var det 123 000 personer som på grund av sin arbetslöshet behövde söka ekonomiskt stöd hos sin kommun.

Ersättning och a-kassa
Citat
Alla som jobbar ska känna den ekonomiska grundtrygghet som arbetslöshetsförsäkringen ger. När livet vänder kan det gå snabbt.

KATARINA BENGTSON EKSTRÖM,
KASSAFÖRESTÅNDARE FÖR AKADEMIKERNAS A-KASSA

5.1 Arbetslösa med a-kassa

Av de i snitt 234 000 (16-64 år) som varje månad under 2016 var öppet arbetslösa, deltidsarbetslösa eller hade tillfällig timanställning (möjliga ersättningstagare) var det endast 38 procent som fick a-kassa. För tio år sedan var motsvarande siffra 68 procent.

En av orsakerna till att andelen minskat är att de inte uppfyller arbetsvillkoret som innebär att man för att få a-kassa ska ha arbetat sex månader eller mer med minst 80 timmar arbete per månad det senaste året. Andelen arbetslösa som var medlemmar i Akademikernas a-kassa och som fick ersättning har också sjunkit men inte alls lika mycket, från 79 till 68 procent.

Diagram Arbetslösa med a-kassa

ARBETSFÖRMEDLINGEN

3

5.2 Arbetslösa med a-kassa, kön och ålder

Andelen arbetslösa (16-64 år) på Arbetsförmedlingen som får a-kassa är större i de äldre åldersgrupperna. Bland ungdomarna var det ungefär en av tio arbetslösa som fick a-kassa. För dem som var 60 år och äldre var det 65 procent som fick ersättning. Andelen män som fick a-kassa var något högre än andelen kvinnor. I Akademikernas a-kassa var det genomgående större andel av de arbetslösa medlemmarna som fick a-kassa.

18–24 år

 • 11%
Kvinnor
 • 36%
Akademikernas a-kassa
 • 11%
Män
 • 42%
Akademikernas a-kassa

25–34 år

 • 30%
Kvinnor
 • 66%
Akademikernas a-kassa
 • 32%
Män
 • 67%
Akademikernas a-kassa

35–44 år

 • 37%
Kvinnor
 • 68%
Akademikernas a-kassa
 • 41%
Män
 • 71%
Akademikernas a-kassa

45–54 år

 • 48%
Kvinnor
 • 65%
Akademikernas a-kassa
 • 51%
Män
 • 71%
Akademikernas a-kassa

55–59 år

 • 55%
Kvinnor
 • 65%
Akademikernas a-kassa
 • 58%
Män
 • 71%
Akademikernas a-kassa

60+ år

 • 63%
Kvinnor
 • 69%
Akademikernas a-kassa
 • 66%
Män
 • 75%
Akademikernas a-kassa

ARBETSFÖRMEDLINGEN

3

5.3 Ersättningstagare som fått a-kassa och aktivitetsstöd

De som deltar i program på Arbetsförmedlingen får ersättning i form av aktivitetsstöd. Antalet deltagare i programmen, och därmed också antalet som får aktivitetsstöd, ökade i stort sett alla år 2007-2013 och har de senaste tre åren minskat. Antalet som får a-kassa har sedan 2006 minskat med 65 procent. 2016 var det 130 000 som fick aktivitetsstöd och 88 000 som fick a-kassa. (I aktivitetsstöd ingår också utvecklingsersättning). Antalet arbetslösa i Akademikernas a-kassa har också minskat, 2016 var det i snitt 7 500 medlemmar som fick a-kassa och 4 300 som fick aktivitetsstöd.
Diagram Ersättningstagare som fått a-kassa och aktivitetsstöd

KÄLLA: FÖRSÄKRINGSKASSAN, IAF OCH AKADEMIKERNAS A-KASSA

3

5.4 Arbetslös och medlem i a-kassan

Andelen av de arbetslösa (16-64 år) som får a-kassa har minskat (se 5.1). Dessutom har andelen arbetslösa som är medlemmar i en a-kassa minskat. För att få ersättning måste man bland annat ha varit medlem i minst ett år och uppfylla ett arbetsvillkor. På tio år har andelen av de arbetslösa som var medlem i en a-kassa sjunkit från 85 till 55 procent. Bland ungdomarna (18-24 år) har andelen minskat med nästan hälften, från 64 till 33 procent. Men till skillnad mot den totala andelen så har andelen arbetslösa ungdomar som är med i a-kassan det senaste året ökat från 30 till 33 procent.
Diagram Arbetslös och medlem i a-kassan

KÄLLA: ARBETSFÖRMEDLINGEN

3

5.5 Medlemmar i a-kassan 2006–2016

I december 2016 var 3 570 000 med i en a-kassa. Det betyder att ungefär 70 procent av arbetskraften (16-64 år) var arbetslöshetsförsäkrad. För 10 år sedan var det 81 procent. 2007 valde många att lämna a-kassan på grund av avgiftshöjningar, därefter har medlemsantalet ökat något men arbetskraften har också ökat. Ungefär en femtedel, 694 000, av samtliga medlemmar är med i Akademikernas a-kassa.
Diagram Medlemmar i a-kassan 2006–2016

ANTALET MEDLEMMAR DEN 31 DECEMBER RESPEKTIVE ÅR OCH ANTALET I ARBETSKRAFTEN SOM ÅRSGENOMSNITT

KÄLLA: IAF OCH SCB

3

5.6 Kompletterande försäkringar och avtal

A-kassa, omställningsavtal och inkomstförsäkringar är tidsbegränsade lösningar som tillsammans ska täcka inkomstförlusten vid arbetslöshet. A-kassan ger som mest 20 020 kronor i månaden.

Omkring 80 procent av arbetstagarna har ett omställningsavtal via sin arbetsgivare som kompletterar a-kassan och som kan ge inkomstutfyllnad upp till 80 procent för dem som uppfyller villkoren.

Många fackförbund erbjuder också inkomstförsäkringar som kan fylla upp till 80 procent.

Inkomstförsäkring

Kan ge kompensation på upp till 80 procent vid inkomstbortfall

Omställningsavtal

Kan ge kompensation på upp till 80 procent vid inkomstbortfall

A-kassa

Betalas av staten och kan som mest ge 20 020 kronor i månaden

3

5.7 Försörjningsstöd på grund av arbetslöshet

År 2015 fick 257 000 personer försörjningsstöd från kommunen. Nästan hälften, 124 000, fick det på grund av arbetslöshet. Var fjärde person med försörjningsstöd fick ingen ersättning från vare sig a-kassan eller Försäkringskassan. De flesta av dem som fick stöd på grund av arbetslösheten var ensamstående män utan barn, 40 procent. Näst största gruppen var par med barn, 22 procent, och därefter ensamstående kvinnor utan barn, 18 procent.
LampaTotalt 49 % fick försörjningsstöd p.g.a. arbetslöshet

%

Arbetslös – ingen ersättning

%

Arbetslös – otillräcklig ersättning

%

Arbetslös – väntar på ersättning

%

Flykting alt. anhörig i introduktion

KÄLLA: SOCIALSTYRELSEN

3

5.8 Inkomstbaserad ersättning

Arbetslöshetsersättningen är indelad i två delar; grundbelopp och inkomstbaserad ersättning. Grundbelopp kan alla få som uppfyller arbetsvillkoret*. För inkomstbaserad ersättning krävs dessutom att man varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader. Totalt var det 232 000 individer som någon gång under 2016 fick ersättning från a-kassan. Merparten av dem fick ersättning baserad på sin tidigare inkomst. Cirka 9 procent fick enbart grundbeloppet.
Lampa8 % av kvinnorna och 9 % av männen fick ersättning i form av grundbelopp.

fick a-kassa baserad på tidigare inkomst

fick grundbelopp

fick först grundbelopp och sedan inkomstbaserad a-kassa

* ARBETAT 80 TIMMAR PER MÅNAD I MINST 6 MÅNADER UNDER DET SENASTE ÅRET.

KÄLLA: IAF

3

5.9 Arbetslösa som fick 80 % av lönen

Den som är arbetslös kan som mest få 80 procent av sin lön i ersättning men med en begränsning på 910 kronor per dag de första hundra dagarna och därefter 760 kronor. Hösten 2015 höjdes maxersättningen och andelen heltidsanställda som fick 80 procent av sin lön när de blev arbetslösa ökade från 9 till 30 procent. I Akademikernas a-kassa var det 9 procent av de heltidsarbetslösa som fick 80 procent av sin lön efter höjningen. Genomsnittlig tid med a-kassa är 80 dagar.
Diagram Arbetslösa som fick 80 % av lönen

ANDELEN HELTID SOM FÅR RESPEKTIVE INTE FÅR 80 PROCENT. SIFFRORNA AVSER VECKA 35 RESPEKTIVE ÅR, FÖRUTOM 2015.

KÄLLA: A-KASSORNAS SAMORGANISATION, SO, AKADEMIKERNAS A-KASSA

Share This